Δομή προπτυχιακών μαθημάτων Πληροφορικής
ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Εξάμηνο 3ο
Αλγόριθμοι, Αλγοριθμικές Δομές - ΔΡΠ
Οπτικός Προγραμματισμός Visual Basic και Συστήματα Ελέγχου
Περιβαλλοντικές Δασολογικές Εφαρμογές
Προγραμματιζόμενα Συστήματα Ελέγχου


ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ
Εξάμηνο 6ο
Σχεσιακά Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων RDBMS Access - SQL
Εισαγωγή στα Έμπειρα Συστήματα αντικειμενοστραφές ESS Leonardo


ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ C++
Εξάμηνο 5ο
Προγραμματισμός σε C++
Εξόρυξη Γνώσης με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Arc MAP ver 9.X
Περιβαλλοντικές - Δασικές εφαρμογές


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εξάμηνο 2ο
Δομή Η/Υ, Βασικές Αρχές Λειτουργίας,
Εισαγωγή στο MS Office
Ανάπτυξη ιστοσελίδων με Dreamweaver- Animation με Flash
Περιβαλλοντικές - Δασικές εφαρμογές


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Εξάμηνο 1o
Γραμμική Άλγεβρα Θεωρία
Επίλυση Προβλημάτων Γραμμικής Άλγεβρας με το MATLAB Εργαστήριο
Ανάλυση Θεωρία: Συνάρτηση, Όριο, Παράγωγος, Αόριστο Ολοκλήρωμα, Ορισμένο Ολοκλήρωμα Εμβαδόν χωρίου
Υπολογισμοί Παραγώγων, Ολοκληρωμάτων στο MATLAB