Μεταπτυχιακά Μαθήματα Δασικής ΠληροφορικήςΠΜΣ Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΔΠΘΚατεύθυνση Α

«Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών»
Μεταπτυχιακά Μαθήματα που διδάσκονται από το εργαστήριο Δ. Πληροφορικής

Τεχνητή Ευφυία και Γεωπληροφορική
 • Ασαφής Άλγεβρα, Ασαφής Λογική
 • Έμπειρα Συστήματα - Συστήματα Ασαφούς Νόησης
 • Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα - Μηχανική Μάθηση
 • Ευφυείς Πράκτορες - Αυτοοργανούμενοι Πράκτορες
 • Δίκτυα Ευφυών Πρακτόρων
 • Μηχανές Υποστηρικτικού Διανύσματος
 • Ασαφής (προσαρμοστική - c means) ανάλυση συστάδων
 • Στατιστικές μέθοδοι
Γεωπληροφορική και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων
 • Εκτίμηση επικινδυνότητας από φυσικές Καταστροφές μέσω:
  1. Ασαφούς Άλγεβρας Ασαφών Συνόλων
  2. Ασαφών Πράξεων Σύζευξης - Ασαφών Πράξεων Διάζευξης
  3. Ασαφών Σχέσεων και συντελεστών Βαρύτητας
  4. Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων
  5. Ασαφούς Προσαρμοστικής Ανάλυσης Συστάδων
  6. Μηχανών Υποστηρικτικού διανύσματος

Περί εκτίμησης κινδύνου

Πολλές φορές ειδικοί καλούνται να κάνουν εκτίμηση του κινδύνου άμεσα (επειδή οι καιροί το απαιτούν) βασιζόμενοι σε μικρό όγκο δεδομένων και λειτουργούν κάτω από αβέβαιες συνθήκες. Ακόμα όμως και όταν τα πράγματα είναι περισσότερο εύκολα, υπάρχει ανάγκη για ισχυρότερα μαθηματικά εργαλεία, ικανά να παραστήσουν έννοιες του πραγματικού κόσμου, όπως «νέος άνθρωπος» ή «μεγάλο ύψος βροχής». Η Ασαφής Άλγεβρα δίνει τις απαντήσεις σε αυτό το θέμα και συντελεί στην ανάπτυξη προτύπων πλησιέστερων στον πραγματικό κόσμο. Έτσι λοιπόν, είναι δυνατή η αναπαράσταση της γνώσης κάτω από διάφορες οπτικές γωνίες, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναπαράσταση της ασαφούς γνώσης, η οποία οφείλεται είτε στην φύση των δεδομένων, είτε στην προσπάθεια απόδοσης εννοιών του πραγματικού κόσμου

Περί βεβαιότητας

Όσο οι νόμοι των Μαθηματικών αναφέρονται στην πραγματικότητα, δεν είναι βέβαιοι και όσο είναι βέβαιοι δεν αναφέρονται στην πραγματικότητα Albert Einstein (1921)