ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΦΥΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017