Ανακοίνωση για βραβείο ΝΕΜΙΤΣΑΣ 2018 πληροφορικής για καταγώμενους από Κύπρο