ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΕΡΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ