Διδακτικό - Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Δρόσος Βασίλειος
Ραδόγλου Καλλιόπη (Πρόεδρος του Τμήματος ΔΔΠΦΠ)
Αραμπατζής Γαρύφαλλος
Μήλιος Ηλίας
Μανωλάς Ευάγγελος
Τσαντόπουλος Γεώργιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Γαλατσίδας Σπύρος
Κυριαζόπουλος Απόστολος
Παπαγεωργίου Αριστοτέλης
Ταμπάκης Στυλιανός
Μαλλίνης Γεώργιος
Κιτικίδου Κυριακή
Καρανικόλα Παρασκευή

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Δήμου Βασιλική
Κοράκης Γεώργιος
Ορφανουδάκης Μιχάλης
Πασχαλίδου Αναστασία
Τσατήρης Μιχαήλ

ΛΕΚΤΟΡΕΣ
--------------------------

Ομότιμοι Καθηγητές
Σούτσας Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής, Γνωστικό αντικείμενο "Περιβαλλοντική και Περιφερειακή Πολιτική - Δασικοί Πόροι και Ποσοτικές Μέθοδοι".
Τσαχαλίδης Ευστάθιος, Ομότιμος Καθηγητής, Γνωστικό αντικείμενο "Οικολογία και Διαχείριση Θηραμάτων".