Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών

«Ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος δεν έχει εκλέξει τους εκπροσώπους του».