Διδακτική Περιβαλλοντικής Επιστήμης ΠMΣ

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Ευάγγελος Μανωλάς

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Το μάθημα προσφέρει βασική υποδομή για όσους επιθυμούν στο μέλλον να ασχοληθούν με τη διδασκαλία της Περιβαλλοντικής Επιστήμης ως πλήρη, μερική ή ακόμη και περιστασιακή απασχόληση.

1. Περιγραφή

Θεωρητική θεμελίωση της διδασκαλίας. Τα αναλυτικά προγράμματα. Οι σκοποί της διδασκαλίας και τα μέσα διδασκαλίας. Διδακτικά μοντέλα. Κοινωνικές μορφές διδασκαλίας. Μορφές δράσης του δασκάλου. Η αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου. Υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα. Υποδειγματικές διδασκαλίες από τους φοιτητές.

2. Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να δημιουργήσει διδάσκοντες που θα καλλιεργήσουν στους μαθητές τους δεξιότητες συνεχούς αυτο-μόρφωσης.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν διάφορες τεχνικές διδασκαλίας της Περιβαλλοντικής Επιστήμης.

4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 67%
  2. Εργαστήρια 33%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class, Χρήση e-Media, e-Quiz/e-Test, Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

8. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Θεωρητική θεμελίωση της διδασκαλίας.Η διδακτική ως επιστήμη. Η προβληματική της θεωρίας της διδασκαλίας.
2 Τα αναλυτικά προγράμματα.Έννοια και περιεχόμενο αναλυτικών προγραμμάτων. Αναλυτικά προγράμματα και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.
3 Οι σκοποί και τα μέσα διδασκαλίας. Η έννοια του σκοπού διδασκαλίας. Επίπεδα εκπαιδευτικών σκοπών. Περιεχόμενο εκπαιδευτικών σκοπών. Ταξινομήσεις διδακτικών στόχων. Η έννοια των μέσων διδασκαλίας. Είδη μέσων διδασκαλίας.
4 Διδακτικά μοντέλα.Το μοντέλο βιωματικής μάθησης του Kolb. Το μοντέλο επίλυσης προβλημάτων του Richard E. Gross.
5 Κοινωνικές μορφές διδασκαλίας.Εννοιολογικός προσδιορισμός. Άμεσες και συνεργατικές μορφές διδασκαλίας.
6 Η αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου.Γενικές αρχές αξιολόγησης. Τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης.
7 Υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα.
8 Υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα.
9 Υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα.
10 Υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα.
11 Υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα.
12 Υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα.
13 Υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα.

9. Συγγράμματα
  • Νικόλαος Ρέλλος, ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, 2000.
  • Iωάννης Χριστιάς, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2004.

10. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3