Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία ΜΠΣ

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Ευάγγελος Μανωλάς

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Η Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν είναι μόνο τεχνικά ζητήματα που απαιτούν την προσοχή επιστημών όπως βιολογία, χημεία ή φυσική για την επίλυσή τους. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι σε μεγάλο βαθμό κοινωνικά ζητήματα.

1. Περιγραφή

Το αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Κοινωνιολογίας. Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της Περιβαλλοντικής Κοινωνιολογίας. Κοινωνική κατασκευή περιβαλλοντικών ζητημάτων. Μέσα μαζικής επικοινωνίας και περιβαλλοντικά ζητήματα. Επιστήμη και περιβαλλοντικά ζητήματα. Ρίσκο. Κοινωνικά δίκτυα. Περιβαλλοντικά κινήματα. Παγκοσμιοποίηση και περιβαλλοντικά ζητήματα. Βιώσιμη ανάπτυξη και οικολογικός εκσυγχρονισμός.

2. Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση της πολύπλοκης σχέσης μεταξύ κοινωνίας και περιβάλλοντος.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να έχουν:

  • εξοικειωθεί με διαφορετικές κοινωνιολογικές θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν το περιβάλλον
  • κατανοήσει τη φύση διαφόρων περιβαλλοντικών προβλημάτων
  • καλλιεργήσει δεξιότητες κριτικής σκέψης
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 67%
  2. Εργαστήρια 33%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class, Χρήση e-Media, e-Quiz/e-Test, Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

8. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Το αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Κοινωνιολογίας. Εννοιολογικός προσδιορισμός. Κλασική κοινωνιολογική θεωρία και περιβάλλον. Η εμφάνιση της Περιβαλλοντικής Κοινωνιολογίας.
2 Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της Περιβαλλοντικής Κοινωνιολογίας. Αέναος τροχός παραγωγής. Αναστοχαστικός Νεωτερισμός / Εκσυγχρονισμός. Οικολογικός Εκσυγχρονισμός.
3 Κοινωνική κατασκευή περιβαλλοντικών ζητημάτων. Κατασκευή κοινωνικών προβλημάτων. Διαδικασίες κοινωνικής κατασκευής περιβαλλοντικών προβλημάτων.
4 Μέσα μαζικής επικοινωνίας και περιβαλλοντικά ζητήματα. Κατασκευή ειδήσεων. Μέσα μαζικής επικοινωνίας και περιβαλλοντικά ζητήματα.
5 Επιστήμη και περιβαλλοντικά ζητήματα. Η επιστήμη ως αυθεντία. Η επιστημονική αβεβαιότητα και η κατασκευή περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα ως επιστημονικά ζητήματα.
6 Ρίσκο. Ρίσκο και κουλτούρα. Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις.
7 Απώλεια βιοποικιλότητας: η καριέρα ενός παγκόσμιου περιβαλλοντικού προβλήματος. Εννοιολογικός προσδιορισμός. Οι διαστάσεις του προβλήματος. Η αντιμετώπιση του προβλήματος.
8 Το περιβαλλοντικό κίνημα. Γέννηση και εξέλιξη του περιβαλλοντικού κινήματος. Κυβερνήσεις, διεθνείς κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Συγκρούσεις και συνασπισμοί.
9 Παρουσιάσεις εργασιών από τους φοιτητές.
10 Παρουσιάσεις εργασιών από τους φοιτητές.
11 Παρουσιάσεις εργασιών από τους φοιτητές.
12 Παρουσιάσεις εργασιών από τους φοιτητές.

9. Συγγράμματα
  • Γ. Σταυρακάκης (επιμέλεια), ΦΥΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Αθήνα: Νήσος, 1998.
  • Θ. Ανθοπούλου, Δ. Παπαδοπούλου, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, Αθήνα: Gutenberg, 2005.
  • Ε. Παπαδημητρίου, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2006.

10. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3