Μεταπτυχιακά - Πληροφορίες

Στο Τμήμα Δασολογίας λειτουργούν τέσσερα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Α) Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων με τέσσερις κατευθύνσεις
1. Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
2. Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου
3. Οικολογία και Προστασία Δασικών Οικοσυστημάτων
4. Χαρτογράφηση Φυσικού Περιβάλλοντος και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δασοτεχνικών Έργων (ανενεργή)

Προκήρυξη 2017-2018
Αίτηση 2017-2018
Συστατική Επιστολή
Πίνακας Μοριοδότησης
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2017-2018

Β) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία με δύο κατευθύνσεις
1. Περιβαλλοντική Πολιτική και Ανάπτυξη
2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία

Προκήρυξη 2017-2018
Αίτηση 2017-2018
Πίνακας Μοριοδότησης
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2017-2018

Υπερσύνδεσμος: http://msc-envir.fmenr.duth.gr

Γ) Αποκατάσταση Δασικών Οικοσυστημάτων
Προκήρυξη 2017-2018
Αίτηση 2017-2018
Πίνακας Μοριοδότησης (Αρχείο 3 στο φάκελο Γ)
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2017-2018

Δ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία
Προκήρυξη 2018-2019
Αίτηση 2018-2019
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018-2019

Ε) Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων
Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων
Προκήρυξη 2018-2019
Αίτηση 2018-2019
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018-2019ΣΤ) Διιδρυματικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΘ-ΑΕΙ Πειραιά) Τεχνολογίες και Συστήματα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. Τα μαθήματα γίνονται στο ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. (Ανενεργό)
Απόφαση αναστολής λειτουργίας