Μεταπτυχιακά - Πληροφορίες

Στο Τμήμα Δασολογίας λειτουργούν τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Α) Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» με τέσσερις κατευθύνσεις. Τα μαθήματα γίνονται στην Ορεστιάδα
Προκήρυξη
Αίτηση
Συστατική Επιστολή
Πίνακας Μοριοδότησης
Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας 2016-2017

Β) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία. Τα μαθήματα γίνονται στην Ορεστιάδα.
Υπερσύνδεσμος: http://msc-envir.fmenr.duth.gr

Γ) Διιδρυματικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΘ-ΑΕΙ Πειραιά) Τεχνολογίες και Συστήματα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. Τα μαθήματα γίνονται στο ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.
Υπερσύνδεσμος: http://natenvtech.teipir.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΏΝ "ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ


Διοίκηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
Διευθυντής του ΠΜΣ: Λάζαρος Ηλιάδης Καθηγητής ΔΔΠΦΠ του ΔΠΘ
Email: liliadis@fmenr.duth.gr
Γραμματέας του ΠΜΣ: Συμεωνίδης Άγγελος τηλ. 25520-41173 (εσ. 76173)
Υπάλληλος Μεταπτυχιακού: Οτέμπερη Ευγενία τηλ. 25520-41172 (εσ. 76172)
Email: otemperi@ores.duth.gr

Οδηγίες Διατριβής

Συστατική Επιστολή 2009-2010.... Επισκεφθείτε τις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κώδικας Ηθικής και Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας

Μαθήματα ανά Κατεύθυνση

Αναλυτική Περιγραφή των Μαθημάτων του ΜΠΣ

Κατεύθυνση Α "Αειφορική ∆ιαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών µε Ευφυή Συστήµατα και Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών"
Κατεύθυνση Β "Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωµένη Ανά̟πτυξη της Υ̟παίθρου
Κατεύθυνση Γ "Οικολογία και Προστασία ∆ασικών Οικοσυστηµάτων
Κατεύθυνση Δ "Χαρτογράφηση Φυσικού Περιβάλλοντος και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δασοτεχνικών Έργων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αντικείμενο και στόχοι του Π.Μ.Σ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης προτείνεται να λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με αντικείμενο την "ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ". Το ΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις του B7/3712/21.4.2005 (ΦΕΚ 577 τ. Β΄/28.04.2005), το οποίο τροποποίησε τις διατάξεις του B7/658/30.12.2001 (ΦΕΚ 53 τ. Β΄/24.01.2002), τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 12 του Ν.2083/92.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Δασολογία και την Διαχείριση Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, με έμφαση στις εφαρμογές τους. Αντικειμενικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης ικανών να συμβάλουν στον καλύτερο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών Διαχείρισης και Προστασίας του Δασικού Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, με τη χρήση σύγχρονων μέσων για την επίλυση προβλημάτων, που καλύπτουν όλο το φάσμα των πεδίων έρευνας της Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο αντικείμενο της Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
 • Η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυχιακών γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις των σχετικών επιστημών, ερευνητικών κατευθύνσεων και ειδικοτήτων.
 • Η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυχιακών γνώσεων με τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και τα ιδιαίτερα προβλήματά της.
 • Η παραγωγή ερευνητικών στελεχών με σύγχρονες ανταγωνιστικές γνώσεις στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Η έμφαση του νέου Π.Μ.Σ. είναι στην εφαρμογή νέων μεθόδων διαχείρισης δασικών και άλλων χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων. Η αειφορική διαχείριση εκτός των άλλων αναπτύσσει και αξιοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής για τη συλλογή, διαχείριση, ανάλυση, μοντελοποίηση και οπτικοποίηση χωρικών και χωρο-χρονικών δεδομένων υποστηρίζοντας, έτσι, την περιγραφή και ερμηνεία φυσικών (ακραίων και μη) φαινομένων και τη λήψη αποφάσεων για την επίλυσή τους.

Επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν τις σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ οικολογικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικο-οικονομικών και άλλων παραγόντων πολύ πιο ουσιαστικά από ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα με τις παραδοσιακές μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης.

Το ευρύ φάσμα των θεματικών πεδίων, που καλύπτουν οι εφαρμογές της Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων περιλαμβάνει:

 • Οικολογική Ανάλυση και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος (γη, ατμόσφαιρα, θάλασσα, βιοποικιλότητα, οικοσυστήματα)
 • Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων και Διαταράξεων (δασικές πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, κ.α.)
 • Μελέτη κλιματικής αλλαγής, διαχείριση και ανάλυση κλιματικών και μετεωρολογικών δεδομένων
 • Περιφερειακή και Χωρική Ανάπτυξη
 • Περιβαλλοντική και Δασική Πολιτική
 • Αρχιτεκτονική Τοπίου
 • Διαχείριση και Σχεδιασμός Φυσικών Πόρων

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα επιστημονικής και επαγγελματικής απασχόλησης σε μια ποικιλία φορέων, οι οποίοι περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων τους ακόλουθους:

 • Φορείς προαγωγής της έρευνας και παραγωγής ερευνητικών στελεχών στις επιστήμες της Δασολογίας της Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
 • Φορείς εκπαίδευσης.
 • Υπουργεία (Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Δημόσιας Τάξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων) και Οργανισμοί του Δημοσίου με άμεσο ή έμμεσο αντικείμενο δραστηριοποίησης την οργάνωση και διαχείριση του δασικού χώρου και του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Διευθύνσεις Δασών, Δασαρχεία, Δήμοι, Νομαρχίες).
 • Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο δραστηριοποίησης τη διαμόρφωση αναπτυξιακών, χωρικών και περιβαλλοντικών πολιτικών.
 • Τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάπτυξης όλων των βαθμίδων της περιφερειακής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και τις κάθε είδους Αναπτυξιακές Εταιρίες.
 • Μελετητικά γραφεία του ιδιωτικού και του μη-κυβερνητικού τομέα που εκπονούν αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές μελέτες (περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες, τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα, μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χαρτογραφικές μελέτες, κ.α.).
 • Μελετητικά γραφεία του ιδιωτικού τομέα που εκπονούν δασικές, περιβαλλοντικές και άλλες μελέτες.
 • Φορείς σχετικοί με τη διαχείριση της φύσης και τον αγροτουρισμό.

Β.2 Τα διοικητικά όργανα του Π.Μ.Σ.

Στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημόκριτειου Πανεπιστημίου Θράκης έχει συσταθεί και λειτουργεί Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) η οποία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Ν. 2083/92, απαρτίζεται από τον πρόεδρο του τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. της γεινικής συνέλευσης του τμήματος και δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές, Ν.2083/92, άρθρο 12. Η Γ.Σ.Ε.Σ. έχει την ευθύνη της ρύθμισης των διαδικαστικών θεμάτων και της παρακολούθησης και επίλυσης όλων των θεμάτων που αφορούν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος.

Η διοίκηση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. ασκείται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο. Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων είναι ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τη θέση αυτή καταλαμβάνει μέλος Δ.Ε.Π. από τις δύο ανώτερες βαθμίδες (Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τμήματος, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος.

Διευθυντής Π.Μ.Σ: Λάζαρος Ηλιάδης, Καθηγητής


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
Αναπληρωτής Γραμματέας Τμήματος: Άγγελος Συμεωνίδης
Γραμματειακή Υποστήριξη ΠΜΣ: Οτέμπερη Ευγενία

Β.3 Τα εργαστήρια του ΠΜΣ

Στο Π.Μ.Σ. απασχολούνται τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Κατά περίπτωση δύνανται να απασχολούνται επίσης διδάσκοντες με σύμβαση βάσει του ΠΔ 407/80 καθώς και επισκέπτες καθηγητές από άλλα Τμήματα του Ιδρύματος ή άλλων Α.Ε.Ι. της χώρας ή του εξωτερικού.

Β.4 Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:

α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην "ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" με τέσσερις κατευθύνσεις:

 1. Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 2. Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου
 3. Οικολογία και Προστασία Δασικών Οικοσυστημάτων

β) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στη Δασολογία και την Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

Ο τελικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης, δηλαδή κατόχων διδακτορικού τίτλου στη Δασολογία και την Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται κατ' αρχάς για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. και στην πορεία των σπουδών τους μπορούν:

 • να ολοκληρώσουν κανονικά το πρόγραμμα των τριών πρώτων εξαμήνων, να υποβάλουν μεταπτυχιακή διατριβή και να λάβουν το Μ.Δ.Ε.
 • μετά την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. μπορούν, εφ' όσον πληρούν ορισμένα κριτήρια (βλ. παράγραφο Δ.1), να εγγράφονται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν ήδη Μ.Δ.Ε. από άλλο Ελληνικό Α.Ε.Ι. ή ισότιμο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο, μπορούν να καταθέσουν αίτηση κατόπιν προκήρυξης και να επιλεγούν για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και απόκτηση διδακτορικού διπλώματος με βάση τις διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους Δ.1 και Δ.2.


Β.5 Κατηγορίες πτυχιούχων

Για το Μ.Δ.Ε.

Στο πρόγραμμα για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. από το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα οι παρακάτω κατηγορίες πτυχιούχων:

 • Πτυχιούχοι Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. .
 • Πτυχιούχοι Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ ή αντίστοιχων τμημάτων άλλων Eλληνικών Α.Ε.Ι. καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12γ του ν.2916/01(ΦΕΚ114Α΄), και Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
 • Πτυχιούχοι λοιπών Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, θετικής, τεχνολογικής και κοινωνικο-οικονομικής κατεύθυνσης, εφ' όσον έχουν παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μαθήματα με δασολογικό ή περιβαλλοντικό περιεχόμενο, ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Για Διδακτορικό Δίπλωμα

Στο πρόγραμμα για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος γίνονται δεκτοί υποψήφιοι από τέσσερις κατηγορίες πτυχιούχων (βλ. παράγραφο Δ.1):

 • α) κάτοχοι Μ.Δ.Ε. του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ.,
 • β) κάτοχοι Μ.Δ.Ε. του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.,
 • γ) κάτοχοι Μ.Δ.Ε. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής στο ίδιο ή σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.

Β.6 Χρονική διάρκεια των σπουδών

Για Μ.Δ.Ε.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, ενώ η μέγιστη ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα, υπολογιζόμενα από την κανονική εγγραφή στο Π.Μ.Σ. Μετά τη πάροδο των πέντε εξαμήνων ο φοιτητής που δεν έχει καταθέσει τη διπλωματική του εργασία διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

Για Διδακτορικό Δίπλωμα

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Δ. είναι έξι (6) εξάμηνα από τον ορισμό του θέματος της Δ.Δ. (βλ. παράγραφο Δ.3), ενώ η μέγιστη ορίζεται δέκα (10) εξάμηνα. Μετά την πάροδο των δέκα εξαμήνων ο φοιτητής που δεν έχει καταθέσει τη διατριβή του διαγράφεται Κατά περίπτωση μπορεί να δοθεί παράταση, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και έγκρισης της Γ.Σ.Ε.Σ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτεί την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε ένα προκαθορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων από το σύνολο αυτών, που ορίζονται στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα (Α΄ και Β΄) του προγράμματος, καθώς και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής σε θέμα που θα επιλέξει ο φοιτητής σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή που εντάσσεται σε ένα γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων του προγράμματος.

Το Μ.Δ.Ε. έχει κατά κύριο λόγο ερευνητικό προσανατολισμό. Στα πλαίσια αυτά, η μεταπτυχιακή διατριβή αναμένεται να πληρεί κριτήρια ερευνητικής διατριβής με στοιχεία πρωτοτυπίας.

Συνεπώς, πέρα από την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, αναμένεται η ερευνητική δραστηριοποίηση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα, που συντονίζουν τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια και συνέδρια, και με τη συγγραφή άρθρων, ερευνητικών κειμένων και μονογραφιών.

Γ.1 Προκήρυξη θέσεων για το Π.Μ.Σ.

Κάθε έτος η Γ.Σ.Ε.Σ. καθορίζει τον ανώτατο αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι μπορούν να γίνουν δεκτοί και προβαίνει μέσα στο διάστημα Αυγούστου σε ανοικτή προκήρυξη στον τύπο για την εισαγωγή φοιτητών στο Π.Μ.Σ., τόσο για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. όσο και Δ.Δ. (βλ. παράγραφο Δ.2). Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται τα τυπικά προσόντα και οι προϋποθέσεις εγγραφής για κάθε περίπτωση υποψηφίων (Μ.Δ.Ε. ή Δ.Δ.), τα τυχόν συμπληρωματικά προσόντα και κριτήρια, καθώς και η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων.

Γ.2 Διαδικασίες και τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης για Μ.Δ.Ε.

Στο πρόγραμμα για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. από το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα οι κατηγορίες πτυχιούχων που καθορίστηκαν στη παράγραφο Β.5. Λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τυχόν συμπληρωματικά κριτήρια, καθορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

Οι Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα, ενώ οι αλλοδαποί πρέπει να γνωρίζουν εκτός των παραπάνω, επαρκώς την ελληνική γλώσσα (άρθρο 12, Ν 2083/92).

Η άριστη, πολύ καλή και καλή γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: (α) με πτυχίο τμήματος της οικείας γλώσσας και φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου τμήματος ή σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου ιδρύματος της αλλοδαπής ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δυο (2) τουλάχιστον ετών σε ξενόγλωσσο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άδεια επάρκειας διδασκαλίας της ξένης γλώσσας που χορηγείται από το ΥΠΕΠΘ.

Τίτλοι επάρκειας ξένης γλώσσας, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω, μπορεί να γίνουν αποδεκτοί κατά περίπτωση μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Όπου δεν υπάρχει αντίστοιχο πτυχίο ή πιστοποιητικό, είναι δυνατόν να προεπιλεγούν οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια, με την προϋπόθεση ότι θα δώσουν εκτενή συνέντευξη σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων σχετικά με τα ερευνητικά ενδιαφέροντά τους, τις σπουδές τους κλπ, προκειμένου να διαπιστωθεί στην πράξη η επάρκειά τους στην ξένη γλώσσα.

Η επάρκεια ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους αποδεικνύεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 • όταν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει σπουδές Β΄βάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή σε ελληνόφωνο σχολείο του εξωτερικού
 • όταν ο υποψήφιος έχει πτυχίο ελληνικής φιλολογίας/γραμμάτων από ισότιμο ΑΕΙ της αλλοδαπής
 • όταν ο υποψήφιος έχει πραγματοποιήσει πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών σε Ελληνικό

Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ή όταν έχει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ελληνικό τριτοβάθμιο ίδρυμα (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.).

 • όταν ο υποψήφιος κατέχει πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από κρατικά αναγνωρισμένο ίδρυμα παροχής τέτοιων πιστοποιητικών σε αλλοδαπούς.

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα πιο πάνω κριτήρια, ή ικανοποιούνται μερικώς, είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αλλοδαπό υποψήφιο να δώσει εκτενή συνέντευξη σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων σχετικά με τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του, τις σπουδές του κλπ, προκειμένου να διαπιστωθεί στην πράξη η επάρκειά του στην ελληνική γλώσσα.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση Μ.Δ.Ε. στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων γίνεται κατόπιν αξιολόγησης τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Αρχικά αξιολογούνται τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι, ενώ στη συνέχεια καλούνται σε συνέντευξη προκειμένου να διαμορφωθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του επιστημονικού "προφίλ" κάθε υποψήφιου.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος του Π.Μ.Σ. δεν κατέχει κανέναν από τους προαναφερθέντες τίτλους επάρκειας ξένης γλώσσας, δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην ξένη γλώσσα με γραπτές εξετάσεις που είναι κοινές για όλους τους υποψηφίους που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει επιτροπή αξιολόγησης από μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αντιπροσωπεύουν όλο το φάσμα θεματικών κύκλων του Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, η επιτροπή αξιολόγησης συλλέγει όλα τα στοιχεία, τα οποία έχουν υποβάλλει οι υποψήφιοι, τα "πινακοποιεί" και τα αξιολογεί στα επιμέρους σημεία τους και στο σύνολό τους. Η εν λόγω επιτροπή συνεκτιμά τα εξής κριτήρια:

 1. Το γενικό βαθμό του πτυχίου.
 2. Τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.
 3. Την επίδοση σε διπλωματική ή πτυχιακή εργασία, όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο.
 4. Την τυχόν ερευνητική ή μελετητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου
 5. Τυχόν άρθρα και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις του υποψηφίου
 6. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Ελληνικών ή ξένων Α.Ε.Ι., ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής
 7. Επάρκεια ξένης γλώσσας (ελληνικής ή ξένης ανάλογα με την περίπτωση όπως παραπάνω).
 8. Προσωπική συνέντευξη, η οποία πραγματοπείται σε ημερομηνία, ώρα και αίθουσα, που γνωστοποιείται εγκαίρως στους υποψήφιους από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. δύναται να καθορίσει με απόφασή της, τον ορισμό επιπλέον συμπληρωματικών κριτηρίων ή την πιθανή εξέταση σε ορισμένα μαθήματα, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμούνται για την επιλογή.

Στην συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό επιλογής, το οποίο περιλαμβάνει τους επιτυχόντες καθώς επίσης και τους επιλαχόντες ανά κατεύθυνση και υποβάλλεται στην Γ.Σ.Ε.Σ. προς έγκριση.

Γ.3 Εγγραφή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που έχουν γίνει δεκτοί στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., μπορούν να προχωρήσουν στην πρώτη εγγραφή τους μετά από την έγκριση του σχετικού πρακτικού της Γ.Σ.Ε.Σ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στο Α΄ εξάμηνο του Π.Μ.Σ. κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Δίδακτρα

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για την απόκτηση του Μ.Π.Ε. καταβάλλουν δίδακτρα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 700 Euro ανά εξάμηνο για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή και καταβάλονται μόνο τα τρία εξάμηνα της κανονικής διάρκειας του Μ.Π.Σ.