Φοιτητική Μέριμνα

Λειτουργεί γραφείο φοιτητικής μέριμνας στις φοιτητικές εστίες της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ. στην Ορεστιάδα.
Υπεύθυνος: Στέργιος Κουρετσίδης
Τηλ. 25520 41406
Email: skourets@ores.duth.gr

ΣΙΤΙΣΗ

Δικαιούνται δωρεάν σίτισης στο Εστιατόριο του Ιδρύματος οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, με την προϋπόθεση να είναι :

 • Άγαμοι φοιτητές οι οποίοι δεν διαθέτουν προσωπικό εισόδημα και ανάλογα με το εισοδηματικό όριο των γονέων τους. Το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται ανάλογα με το συνολικό αριθμό των παιδιών της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που σπουδάζουν σε άλλα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.). το εισοδηματικό όριο γνωστοποιείται έγκαιρα στους φοιτητές με ανακοίνωση του Ιδρύματος.
 • Άγαμοι φοιτητές οι οποίοι διαθέτουν προσωπικό εισόδημα αλλά το εισόδημά τους αθροιστικά με εκείνο των γονέων τους δεν υπερβαίνει το εισοδηματικό όριο.
 • Άγαμοι φοιτητές των οποίων δεν ζουν και οι δύο γονείς.
 • Έγγαμοι φοιτητές οι οποίοι δεν διαθέτουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο από το εισοδηματικό όριο.
 • Φοιτητές τέκνα ομογενών, όταν οι γονείς διαμένουν μόνιμα και εργάζονται στο εξωτερικό.
 • Φοιτητές Α.Ε.Ι. εξωτερικού οι οποίοι σπουδάζουν με υποτροφία κινητικότητας στα πλαίσια προγραμμάτων της Ε.Ο.Κ.
 • Φοιτητές αλλοδαποί - αλλογενείς οι οποίοι σπουδάζουν στη χώρα μας με υποτροφία των υπουργείων Παιδείας, Εξωτερικών και Εθνικής Οικονομίας στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα σίτισης μετά τη χορήγηση ειδικής κάρτας σίτισης από τις Γραμματείες των Τμημάτων. Η κάρτα σίτισης φυλάσσεται και ανανεώνεται, ύστερα από επανεξέταση των προϋποθέσεων κάθε Ακαδημαϊκό Έτος. Σε περίπτωση απώλειας υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος σχετική υπεύθυνη δήλωση μέσα σε 48 ώρες. Για τη χορήγηση κάρτας σίτισης υποβάλλονται από 1ης Σεπτεμβρίου εκάστου Ακαδημαϊκού Έτους, στη Γραμματεία του Τμήματος, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση σίτισης (διατίθεται από τη Γραμματεία).
 2. Μία φωτογραφία (για όσους δεν διέθεταν στο παρελθόν κάρτα σίτισης).
 3. Κάρτα σίτισης (εφόσον διαθέτουν).
 4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται ο τόπος μόνιμής κατοικίας των γονέων, το σύνολο των παιδιών της οικογένειας, το σύνολο των παιδιών που σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., αν ο / η αιτών / ούσα είναι άγαμος ή έγγαμος και τέλος αν διαθέτει ή όχι προσωπικό εισόδημα.
 5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων της οικείας Οικονομικής Εφορίας επικυρωμένο από Δημόσια Αρχή.
 6. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος του φοιτητή (εφόσον διαθέτει προσωπικό εισόδημα).
 7. Υπεύθυνη δήλωση, επικυρωμένη από την οικεία Οικονομική Εφορία, μόνο για γονείς φοιτητών που δεν υποβάλλουν νομίμως φορολογική δήλωση.
 8. Πιστοποιητικό σπουδών για αδέλφια που φοιτούν σε άλλα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
 9. Βεβαίωση υποτροφίας, μόνο για αλλοδαπούς - αλλογενείς οι οποίοι είναι υπότροφοι των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών και Εθνικής Οικονομίας.
 10. Βεβαίωση Υποτροφίας, μόνο για φοιτητές Α.Ε.Ι. του εξωτερικού στους οποίους έχουν χορηγηθεί «υποτροφίες κινητικότητας» στα πλαίσια των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος.
 11. Βεβαίωση Ελληνικής Προξενικής Αρχής, ότι η προσφερόμενη εργασία των γονέων είναι της μορφής του ειδικευμένου ή ανειδίκευτου εργάτη, μόνο για τέκνα ομογενών εγκαταστημένων μόνιμα στο εξωτερικό.

Οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα σίτισης μπορούν να γευματίζουν, δύο φορές την ημέρα , στο Εστιατόριο του Ιδρύματος με την επίδειξη της κάρτας σίτισης, όλες της ημέρες της εβδομάδας από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου εκτός από τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Το δικαίωμα σίτισης διακόπτεται όταν ο φοιτητής στρατευθεί και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευση του.

Το δικαίωμα σίτισης χάνεται με την αποφοίτηση και όταν η διάρκεια της φοίτησης υπερβαίνει τα έτη φοίτησης προσαυξανόμενα κατά το ήμισυ.

Δεν έχουν δικαίωμα σίτισης όσοι φοιτητές κατατάσσονται με επιλογή για την απόκτηση και άλλου πτυχίου.


ΣΤΕΓΑΣΗ

Το Πανεπιστήμιό μας διαθέτει νέες ιδιόκτητες σύγχρονες φοιτητικές εστίες στην Ορεστιάδα.


ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να έχουν μειωμένο εισιτήριο στις αστικές και υπεραστικές μετακινήσεις τους.

Τα δελτία Ειδικών Εισιτηρίων χορηγούνται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές (εκτός των καταταγέντων για απόκτηση και άλλου πτυχίου), από τις ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, εφόσον η διάρκεια της φοίτησης δεν υπερβαίνει τα κανονικά έτη φοίτησης προσαυξημένα κατά το ήμισυ.


ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης έχουν όλοι οι φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα έτη φοίτησης προσαυξανόμενα κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση αναστολής της φοίτησης το δικαίωμα περίθαλψης παρατείνεται ανάλογα.

Μετά την προσκόμιση μιας φωτογραφίας στη Γραμματεία του Τμήματος, χορηγείται στο φοιτητή Φοιτητικό Βιβλιάριο Περίθαλψής το οποίο ανανεώνεται κάθε Ακαδημαϊκό Έτος. Αν ο φοιτητής δικαιούται περίθαλψη από άλλον ασφαλιστικό φορέα (π.χ. των γονέων), τότε έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το φορέα που επιθυμεί με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η νοσηλεία των φοιτητών παρέχεται στη Β θέση, η οποία υπολογίζεται με βάση το τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Η περίθαλψη παρέχεται αποκλειστικά μέσα στην ελληνική επικράτεια και ειδικότερα: α) Στον τόπο που βρίσκεται η έδρα του Πανεπιστημίου, β) Στον τόπο πρακτικής εξάσκησης ή πτυχιακής μελέτης και στον τόπο της εκπαιδευτικής μελέτης και στον τόπο της εκπαιδευτικής εκδρομής και γ) Εκτός της έδρας του Πανεπιστημίου, εφόσον το περιστατικό κρίνεται με ιατρική γνωμάτευση ως επείγον.

Η υγειονομική περίθαλψη καλύπτει:

 • Ιατρική εξέταση
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη
 • Φαρμακευτική περίθαλψη
 • Παρακλινικές εξετάσεις
 • Κατ' οίκον εξέταση
 • Οδοντιατρική περίθαλψη

Επίσης δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη χορηγείται:
 • στους αλλοδαπούς υποτρόφους της Ελληνικής Κυβέρνησης, που μαθαίνουν την Ελληνική γλώσσα, προκειμένου στη συνέχεια να φοιτήσουν σε Ελληνική Α.Ε.Ι.
 • στους αλλοδαπούς υποτρόφους της Ελληνικής Κυβέρνησης που κάνουν έρευνα σε Α.Ε.Ι. ή παρακολουθούν μαθήματα στα Ιδρύματα αυτά σαν ελεύθεροι ακροατές.

Η δαπάνη νοσηλείας των ανωτέρω περιπτώσεων, θα καλυφθεί από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Φ.15/107/27-1-84 (ΦΕΚ Β΄ 72) Υπουργική Απόφαση.

Η Υγειονομική περίθαλψη των μη ασφαλισμένων μεταπτυχιακών υποτρόφων του Ι.Κ.Υ. ανατίθεται στα οικεία Α.Ε.Ι. και παρέχεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικά για τους υποτρόφους εσωτερικού, οι οποίοι δεν μπορούν να εγγραφούν σε Π.Μ.Σ., οικείο θεωρείται το Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., στο οποίο υπηρετεί ο επόπτης των σπουδών τους (άρθρο 3, παρ.2, 2158/93). Έντυπο Ε 128 (ισχύει από 1/1/98): Στους φοιτητές, οι οποίοι υπάγονται στο ειδικό σύστημα Περίθαλψης των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., κατά τη διάρκεια διαμονής τους σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., λόγω σπουδών, (π.χ. Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ), χορηγείται το έντυπο Ε 128, από το Α.Ε.Ι. προέλευσης τους. Στους φοιτητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ε.Ε. και οι οποίοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το έντυπο Ε 128 από το Α.Ε.Ι. προέλευσης τους, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα, λόγω σπουδών, (π.χ. Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ), χορηγείται Ειδικό Βιβλιάριο Περίθαλψής από το Ι.Κ.Α. της περιοχής διαμονής τους.ΒΡΑΒΕΙΑ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, χορηγούνται Βραβεία και Υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ., από το ακαδημαϊκό έτος 1996-97 με τους εξής όρους:

Βραβεία δίνονται σε:

 • Πρωτοετείς που διακρίθηκαν στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγείς με την πρώτη συμμετοχή.
 • Φοιτητές με βάση τον μέσο όρο βαθμολογίας των δύο εξαμήνων, ο οποίος δεν πρέπει να είναι κατώτερος του 6,51.
 • Έναν αριστούχο απόφοιτο που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο πτυχίο, με τον όρο ότι δεν έχει υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
Τα βραβεία συνίστανται σε γραπτό δίπλωμα και σε χορήγηση επιστημονικών βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του φοιτητή, για την αγορά των οποίων χορηγείται το εφάπαξ ποσό των 234,78 Ευρώ.

Υποτροφίες χορηγούνται σε :
 • Πρωτοετείς που διακρίθηκαν στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής με την πρώτη συμμετοχή.
 • Φοιτητές με βάση τον μέσο όρο βαθμολογίας των δύο εξαμήνων, ο οποίος δεν πρέπει να είναι κατώτερος του 6,51. Το ύψος της υποτροφίας καθορίστηκε στο εφάπαξ ποσό των 1173,88 Ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Το ύψος των ως άνω ποσών καθορίζεται κάθε έτος από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.

Για την απονομή των Υποτροφιών και Βραβείων, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 • Ελληνική Εθνικότητα ή Ιθαγένεια.
 • Ποινική κατάσταση υποψηφίου.
 • Προσωπικό εισόδημα υποψηφίου που δεν υπερβαίνει τα 8804,10 Ευρώ, το δε οικογενειακό δεν υπερβαίνει τα 41085,84. και προσαυξάνεται κατά 1467,35 Ευρώ ως και το τρίτο τέκνο και κατά 2934,70 Ευρώ από τέσσερα τέκνα και άνω. Η περίπτωση αυτή ισχύει μόνον για τις Υποτροφίες. Ως προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το καθαρό φορολογητέο εισόδημα.

Φοιτητής που μετεγγράφεται με πρόβλεψη νόμου, σε άλλο Α.Ε.Ι., διεκδικεί την Υποτροφία ή το Βραβείο από το Τμήμα ή τη Σχολή στην οποία επέτυχε. Επί ισοβαθμίας η Υποτροφία χορηγείται σε εκείνον που έχει το χαμηλότερο προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα. Υποψήφιος που πληρεί τους όρους της βαθμολογικής επίδοσης και τους όρους των οικονομικών εισοδημάτων, είναι δυνατόν να λάβει εκτός από το Βραβείο και την Υποτροφία.

Δεν χορηγείται Υποτροφία ή Βραβείο παρά μόνο τιμητικός τίτλος στους φοιτητές που φοιτούν :

 • Σε στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές.
 • Είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου.
 • Είναι ομογενείς υπότροφοι του Ι.Κ.Υ.
 • Δεν πληρούν τους όρους οικονομικών εισοδημάτων.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι φοιτητές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τις Γραμματείες των Τμημάτων είναι:

 • Αίτηση - Δήλωση και Ειδικό Μηχανογραφικό δελτίο του Ι.Κ.Υ.
 • Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας.
 • Πιστοποιητικό βαθμολογίας (για πρωτοετείς που μετεγγράφηκαν).
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599 ότι το ποσό των 234,78 Ευρώ θα διατεθεί για την αγορά βιβλίων.

Για την ανακήρυξη των υποτρόφων, ο Πρόεδρος του Τμήματος καταρτίζει τον τελικό πίνακα των υποψηφίων υποτρόφων, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, κατ' απόλυτη σειρά βαθμολογίας για κάθε έτος σπουδών, με βάση των καθορισμένο από το Ι.Κ.Υ., αριθμό θέσεων, καθώς και όσων δικαιούνται τιμητικό τίτλο και τον διαβιβάζει στο Ι.Κ.Υ. Το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. ανακηρύσσει τους υποτρόφους και τους χορηγεί το ποσό της Υποτροφίας με ονομαστική επιταγή.