Κοινωνιολογία

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Μανωλάς Ευάγγελος

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Τι είναι κοινωνιολογία. Κοινωνικοποίηση. Οικογένεια. Εκπαίδευση. Θρησκεία. Στρωμάτωση και ταξική δομή. Πολιτική και οικονομική εξουσία. Φυλετικές και εθνοτικές ανισότητες. Παρέκκλιση και έγκλημα. Κοινωνική αλλαγή και εκσυγχρονισμός. Πληθυσμός. Οικολογικό περιβάλλον.

2. Σκοπός μαθήματος

Η Κοινωνιολογία είναι η σπουδή της κοινωνίας και της κοινωνικής συνδιαλλαγής. Όλοι οι άνθρωποι έχουν εμπειρίες από την κοινωνία που διαβιούν αλλά και από τη συνδιαλλαγή τους με άλλους ανθρώπους. Η πραγματικότητα για τους σπουδαστές, όπως άλλωστε και για τους περισσότερους ανθρώπους είναι δεδομένη, αυτονόητη, οικεία, γνωστή και κατανοητή αφ' εαυτής. Σκοπός του μαθήματος είναι να καλλιεργήσει στους σπουδαστές δεξιότητες αμφισβήτησης αυτής της κοινής γνώσης αλλά και να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με τρόπους χρήσης των δεξιοτήτων αυτών στην καθημερινή ζωή.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • έχουν εξοικειωθεί με κοινωνιολογικές έννοιες και θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν κοινωνικές διεργασίες, π.χ. κοινωνικοποίηση, κοινωνικός έλεγχος, κλπ., καθώς και κοινωνικούς θεσμούς, π.χ. οικογένεια, θρησκεία, εκπαίδευση κλπ.
  • μπορούν να εφαρμόζουν κοινωνιολογικές έννοιες και θεωρητικές προσεγγίσεις σε τρέχοντα κοινωνικά ζητήματα ή προσωπικές εμπειρίες.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 67%
  2. Ασκήσεις Εφαρμογής 33%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας

[Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class, Χρήση e-Media, e-Quiz/e-Test, Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού]

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση Αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Τι είναι κοινωνιολογία
Το αντικείμενο της κοινωνιολογίας. Οι απαρχές της κοινωνιολογίας. Οι απαρχές της κοινωνιολογίας. Οι μεταγενέστεροι στοχαστές. Είναι η κοινωνιολογία επιστήμη; Η χρησιμότητα της κοινωνιολογίας.
2 Κοινωνικοποίηση
Η σημασία της κοινωνικής εμπειρίας. Θεωρητικές απόψεις. Παράγοντες κοινωνικοποίησης. Κοινωνικοποίηση καθόλη τη διάρκεια της ζωής. Κοινωνικοποίηση και ελευθερία.
3 Οικογένεια
Συγγένεια: Βασικές έννοιες. Θεωρητικές προσεγγίσεις για την οικογένεια. Οικογένεια και γάμος. Διαζύγιο και χωρισμός. Νέοι γάμοι και θετές γονικές σχέσεις. Η σκοτεινή πλευρά της οικογένειας. Εναλλακτικές μορφές γάμου και οικογένειας.
4 Εκπαίδευση
Η εξέλιξη του εναλφαβητισμού και της σχολικής εκπαίδευσης. Σύγκριση συστημάτων σχολικής εκπαίδευσης. Ανώτατη εκπαίδευση. Γένος και εκπαιδευτικό σύστημα. Εκπαίδευση και εθνότητα. Εκπαίδευση και πολιτιστική αναπαραγωγή. Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη σχολική εκπαίδευση.
5 Θρησκεία
Τι είναι θρησκεία. Η ποικιλομορφία των θρησκειών. Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη θρησκεία. Τύποι θρησκευτικής οργάνωσης. Σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της θρησκείας.
6 Στρωμάτωση και ταξική δομή
Συστήματα κοινωνικής στρωμάτωσης. Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη στρωμάτωση. Οι τάξεις στις σύγχρονες κοινωνίες. Κοινωνική κινητικότητα. Φτώχεια και ανισότητα.
7 Πολιτική και οικονομική εξουσία
Ισχύς, εξουσία και κράτος. Πολιτική εξουσία. Οικονομική εξουσία. Η ισχύς των επιχειρήσεων.
8 Φυλετικές και εθνοτικές ανισότητες
Φυλετκή και εθνοτική στρωμάτωση. Προκατάληψη και διάκριση. Πρότυπα διομαδικών σχέσεων. Θεωρητικές προσεγγίσεις για τις φυλετικές και εθνοτικές ανισότητες. Το μέλλον των σχέσεων ανάμεσα σε εθνοτικές και μειονοτικές ομάδες.
9 Παρέκκλιση και έγκλημα
Η φύση της παρέκκλισης. Θεωρητικές προσεγγίσεις της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς. Έγκλημα και το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης.
10 Κοινωνική αλλαγή και εκσυγχρονισμός
Οι πηγές της κοινωνικής αλλαγής. Θεωρητικές προσεγγίσεις για την κοινωνική αλλαγή. Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη. Νεωτερισμός και πρόοδος.
11 Πληθυσμός
Πληθυσμιακές δυναμικές. Παγκόσμιες πληθυσμιακές τάσεις. Θεωρητικές προσεγγίσεις για την πληθυσμιακή αύξηση.
12 Οικολογικό περιβάλλον
Περιβαλλοντικά προβλήματα. Διαθεσιμότητα πόρων. Οι ρίζες της περιβαλλοντικής κρίσης. Θεωρητικέ προσεγγίσεις για το περιβάλλον.

8. Συγγράμματα
  • Michael Hughes, Carolyn J. Kroehler, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2007.
  • Anthony Giddens, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, Αθήνα: Gutenberg, 2002.
9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία:
Εργαστήρια/Ασκήσεις:
Διδακτικές Μονάδες: 3