Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Ευάγγελος Μανωλάς

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ενθαρρύνει τη διερεύνηση και την ανακάλυψη όσον αφορά το φυσικό αλλά και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Για τους παραπάνω λόγους οι φοιτητές αναπτύσσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης αλλά και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων. Οι περιβαλλοντικά εγγράμματοι φοιτητές γίνονται πολίτες που έχουν τη δυνατότητα να εκτιμούν διάφορες πλευρές ενός περιβαλλοντικού ζητήματος και να παίρνουν υπεύθυνες αποφάσεις ως άτομα αλλά και ως μέλη της κοινωνίας.

2. Περιγραφή

Καταβολές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Περιβαλλοντική εκπαίδευση στις δεκαετίες 1960-1970. Από τη θεωρία στην πράξη. Αμφιλεγόμενες έννοιες και πρακτικές στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Περιβαλλοντική εκπαίδευση στις δεκαετίες 1990-2000. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αναλυτικά προγράμματα. Παιδαγωγικές μέθοδοι στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ιδέες για εκπαιδευτικά παιχνίδια, ασκήσεις και διεκπεραίωση προγραμμάτων. Παρουσιάσεις φοιτητών.

3. Σκοπός μαθήματος

Στο μάθημα αυτό αναλύονται διάφορες προσεγγίσεις στην περιβαλλοντική εκπαίδευση για να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις δυνατότητες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ως μέσου αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων αλλά και μετάβασης σε μια περιβαλλοντικά βιώσιμη κοινωνία. Η ανάλυση αυτή υποστηρίζεται από διερεύνηση των φιλοσοφικών και παιδαγωγικών απόψεων για διάφορα περιβαλλοντικά θέματα αλλά και την ίδια την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, σκοπός του μαθήματος είναι να ενοποιήσει θεωρία και πράξη αλλά και να αναδείξει την περιβαλλοντική εκπαίδευση ως δύναμη κοινωνικής αλλαγής.

4. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • έχουν εξοικειωθεί με την ιστορία, τους ορισμούς και τις αρχές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
  • έχουν κατανοήσει πως η περιβαλλοντική εκπαίδευση σχετίζεται με την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων
  • μπορούν να εξετάζουν κριτικά τι αποτελεί υψηλής ποιότητας περιβαλλοντική εκπαίδευση
5.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 67%
  2. Ασκήσεις Εφαρμογής 33%
6. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class, Χρήση e-Media, e-Quiz/e-Test, Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού

7. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

8. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Καταβολές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Περιβάλλον και εκπαίδευση. Πρόδρομες εκπαιδευτικές κινήσεις.
2 Περιβαλλοντική εκπαίδευση στις δεκαετίες 1960-1970. Η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε διάφορες χώρες. Διεθνοποίηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πρόδρομες εκπαιδευτικές κινήσεις. Η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
3 Από τη θεωρία στην πράξη. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και εκπαιδευτικά προγράμματα διαφόρων χωρών. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και επικρατούσα κουλτούρα στο σχολείο.
4 Αμφιλεγόμενες έννοιες και πρακτικές στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Διαφορετικές απόψεις για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Στόχοι για αλλαγή αξιών, στάσεων και συμπεριφοράς. Ανάληψη δράσης.
5 Περιβαλλοντική εκπαίδευση στις δεκαετίες 1990-2000. Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη.
6 Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αναλυτικά προγράμματα. Τύποι αναλυτικών προγραμμάτων. Τρόποι ένταξης δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα αναλυτικά προγράμματα.
7 Παιδαγωγικές μέθοδοι στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Επίλυση προβλήματος. Μέθοδος Project. Μετακίνηση στο προς μελέτη πεδίο. Περιβαλλοντικά μονοπάτια
8 Ιδέες για εκπαιδευτικά παιχνίδια, ασκήσεις και διεκπεραίωση προγραμμάτων. Στη φύση. Διατροφή. Ενέργεια. Μεταφορές. Στερεά απόβλητα. Ρύπανση. Διαχείριση φυσικών πόρων. Υπερπληθυσμός. Η εξάλειψη των ειδών. Δομημένος χώρος.
9 Παρουσιάσεις φοιτητών
10 Παρουσιάσεις φοιτητών
11 Παρουσιάσεις φοιτητών
12 Παρουσιάσεις φοιτητών


9. Συγγράμματα
  • Αλέξανδρος Γεωργόπουλος (επιμέλεια), ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Αθήνα: Gutenberg, 2005.
  • Βάσω Παπαδημητρίου, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ, Αθήνα: Τυπωθήτω, 1998.

10. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5