Διδακτική Περιβαλλοντικής Επιστήμης

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Ευάγγελος Μανωλάς

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Το μάθημα προσφέρει βασική υποδομή για όσους επιθυμούν στο μέλλον να ασχοληθούν με τη διδασκαλία της Περιβαλλοντικής Επιστήμης ως πλήρη, μερική ή ακόμη και περιστασιακή απασχόληση.

1. Περιγραφή

Θεωρητική θεμελίωση της διδασκαλίας. Τα αναλυτικά προγράμματα. Οι σκοποί της διδασκαλίας. Τα μέσα διδασκαλίας. Οι μορφές διδασκαλίας. Η αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου. Υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα. Υποδειγματικές διδασκαλίες από τους φοιτητές.

2. Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να δημιουργήσει διδάσκοντες που θα καλλιεργήσουν στους μαθητές τους δεξιότητες συνεχούς αυτο-μόρφωσης.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν διάφορες τεχνικές διδασκαλίας της Περιβαλλοντικής Επιστήμης.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 67%
  2. Εργαστήρια 0%
  3. Ασκήσεις Εφαρμογής 33%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class, Χρήση e-Media, e-Quiz/e-Test, Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια:
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση:
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Θεωρητική θεμελίωση της διδασκαλίας.Η διδακτική ως επιστήμη. Η προβληματική της θεωρίας της διδασκαλίας.
2 Τα αναλυτικά προγράμματα.Έννοια και περιεχόμενο αναλυτικών προγραμμάτων. Αναλυτικά προγράμματα και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.
3 Οι σκοποί της διδασκαλίας. Η έννοια του σκοπού διδασκαλίας. Επίπεδα εκπαιδευτικών σκοπών. Περιεχόμενο εκπαιδευτικών σκοπών. Ταξινομήσεις διδακτικών στόχων.
4 Τα μέσα διδασκαλίας.Η έννοια των μέσων διδασκαλίας. Είδη μέσων διδασκαλίας./td>
5 Οι μορφές διδασκαλίας.Η έννοια των μορφών διδασκαλίας. Άμεσες και συνεργατικές μορφές διδασκαλίας. Διδακτικά μοντέλα.
6 Η αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου.Γενικές αρχές αξιολόγησης. Τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης.
7 Υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα.
8 Υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα.
9 Υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα.
10 Υποδειγματικές διδασκαλίες από τους φοιτητές.
11 Υποδειγματικές διδασκαλίες από τους φοιτητές.
12 Υποδειγματικές διδασκαλίες από τους φοιτητές.

8. Συγγράμματα
  • Αλέξανδρος Γεωργόπουλος, Ελισάβετ Τσαλίκη, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Αθήνα: Gutenberg, 1998.
  • Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Αθήνα: Τυπωθήτω, 2001.

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία:
Εργαστήρια/Ασκήσεις:
Διδακτικές Μονάδες: 3