Πολιτική Οικονομία

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Ευάγγελος Μανωλάς

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Εισαγωγικές έννοιες. Ανάγκες και ζήτηση αγαθών. Οργάνωση επιχειρήσεων. Παραγωγή και συντελεστές παραγωγής. Το κόστος παραγωγής. Η προσφορά των αγαθών. Ο προσδιορισμός των τιμών. Μορφές αγοράς και συμπεριφορά επιχειρήσεων. Το εθνικό προϊόν. Χρήμα και τραπεζικό σύστημα. Δημόσια αγαθά και κοινόκτητοι πόροι. Οικονομικές διακυμάνσεις και πληθωρισμός.

2. Σκοπός μαθήματος

Η Πολιτική Οικονομία μελετά τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούνται οι περιορισμένοι πόροι μιας κοινωνίας για να ικανοποιήσουν απεριόριστες ανθρώπινες ανάγκες. Το μάθημα καλύπτει και το χώρο της Μικροοικονομίας αλλά και της Μακροοικονομίας. Η Μικροοικονομία ασχολείται με τη μελέτη των επιμέρους οικονομικών μονάδων - καταναλωτών, νοικοκυριών, επιχειρήσεων. Η Μακροοικονομία ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς των συνολικών οικονομικών μεγεθών και της οικονομίας συνολικά.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • κατανοούν βασικούς οικονομικούς όρους καθώς και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν τους όρους αυτούς
  • εφαρμόζουν τις βασικές μεθοδολογίες και μοντέλα της Πολιτικής Οικονομίας σε υποθετικές ή / και πραγματικές καταστάσεις
  • αναλύουν τις συνέπειες διαφορετικών στρατηγικών για βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα οικονομικά ζητήματα
4. Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 67%
  2. Ασκήσεις Εφαρμογής 33%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class, Χρήση e-Media, e-Quiz/e-Test, Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγικές έννοιες, Οικονομικά αγαθά. Αγορά. Καταναλωτές, επιχειρήσεις, νοικοκυριά. Συντελεστές παραγωγής. Καταμερισμός της εργασίας. Κόστος ευκαιρίας. Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.
2 Ανάγκες και ζήτηση αγαθών. Ανάγκες. Ο νόμος και η καμπύλη ζήτησης. Άλλοι παράγοντες προσδιορισμού της ζήτησης. Ζήτηση και ζητούμενη ποσότητα. Ελαστικότητα ζήτησης. Ελαστική και ανελαστική ζήτηση.
3 Οργάνωση επιχειρήσεων. Επιχείρηση και κλάδος παραγωγής. Τομείς παραγωγής. Είδη επιχειρήσεων.
4 Παραγωγή και συντελεστές παραγωγής. Έννοια της παραγωγής. Συντελεστές της παραγωγής. Ο χρόνος στην παραγωγή. Συνάρτηση παραγωγής. Συνολικό, μέσο και οριακό προϊόν. Νόμος της φθίνουσας απόδοσης.
5 Κόστος παραγωγής. Έννοια κόστους. Βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο κόστος. Συνάρτηση κόστους. Σταθερό, μεταβλητό και συνολικό κόστος. Μέσο σταθερό, μέσο μεταβλητό και μέσο συνολικό κόστος. Οριακό κόστος.
6 Η προσφορά των αγαθών. Εισαγωγικές έννοιες. Καμπύλη προσφοράς. Μεταβολές της προσφοράς. Ελαστικότητα προσφοράς.
7 Ο προσδιορισμός των τιμών. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας. Μεταβολές της τιμής ισορροπίας. Παραδείγματα εφαρμογής της ζήτησης και της προσφοράς.
8 Μορφές αγοράς και συμπεριφορά επιχειρήσεων. Έννοια και μορφές της αγοράς. Πλήρης ή τέλειος ανταγωνισμός. Μονοπώλιο. Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Ολιγοπώλιο.
9 Το εθνικό προϊόν. Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ως μέτρο ευημερίας. Καθαρό Εθνικό Προϊόν, Εθνικό Εισόδημα, Διαθέσιμο Εισόδημα και Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Το κατά κεφαλή εισόδημα.
10 Χρήμα και τραπεζικό σύστημα. Λειτουργίες και είδη χρήματος. Τράπεζες. Η αξία του χρήματος.
11 Δημόσια αγαθά και κοινόκτητοι πόροι. Τα διάφορα είδη αγαθών. Δημόσια αγαθά. Κοινόκτητοι πόροι.
12 Οικονομικές διακυμάνσεις και πληθωρισμός. Εισαγωγικές έννοιες. Επιχειρηματικοί κύκλοι. Πληθωρισμός.

8. Συγγράμματα
  • N. Gregory Mankiw, ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, Τόμος Ι και ΙΙ, Αθήνα: Gutenberg, 2002.
  • Μιχάλης Χατζηπροκοπίου, Θεόδωρος Γεωργακόπουλος, Θεοφάνης Μπένος, Γιώργος Χρήστου, Γιάννης Τσεκούρας, Θεόδωρος Λιανός, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Αθήνα: Εκδότης Μπένου Ευγ., 2007.

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3