Ανταλλαγή Φοιτητών-ΔΕΠ/Erasmus+

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

  

Το Τμήμα Δασολογίας και Δ.Π. και ΦΠ του ΔΠΘ έχει υπογράψει και διατηρεί ενεργές συνεργασίες στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ με τα ακόλουθα ξένα Πανεπιστήμια:

Germany

Πανεπιστήμιο

Website

Διάρκεια Διμερούς Συμφωνίας

Αριθμός Προπτ/κών Φοιτητών

Αριθμός Μεταπτ/κών Φοιτητών

Αριθμός Διδακτ/κών Φοιτητών

Διάρκεια Μηνών

D FREIBUR01 -Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau

http://www.uni-freiburg.de(link is external)

2014-2021

3*

3*

3*

10

Περισσότερα

D GOTTING01 - Georg-August-Universität Göttingen

http://www.uni-goettingen.de(link is external)

2014-2020

2

6

Περισσότερα

D FRANKFU01 - Goethe-Universität

http://www.goethe-university-frankfurt.de(link is external)

2014-2020

2

5

Περισσότερα

Romania

Πανεπιστήμιο

Website

Διάρκεια Διμερούς Συμφωνίας

Αριθμός Προπτ/κών Φοιτητών

Αριθμός Μεταπτ/κών Φοιτητών

Αριθμός Διδακτ/κών Φοιτητών

Διάρκεια Μηνών

RO BRASOV01 - Universitatea 'Transilvania' din Brasov (Transilvania University of Brasov)

http://www.unitbv.ro(link is external)

2014-2020

4

6

Περισσότερα

RO TIMISOA03 - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timisoara (Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Timisoara

http://www.usab-tm.ro/(link is external)

2014-2020

2*

2*

2*

5

Περισσότερα

Italy

Πανεπιστήμιο

Website

Διάρκεια Διμερούς Συμφωνίας

Αριθμός Προπτ/κών Φοιτητών

Αριθμός Μεταπτ/κών Φοιτητών

Αριθμός Διδακτ/κών Φοιτητών

Διάρκεια Μηνών

I VITERBO01 - Università degli Studi della Tuscia

http://www3.unitus.it/(link is external)

2014-2020

4

2

5

Περισσότερα

- Δείτε περισσότερα: http://Erasmus+.duth.gr/agreements-students?field_country_tid=All&field_department_tid=59#sthash.cXtVXdec.dpuf

Συντονιστής Προγράμματος Erasmus+: Αναστασία Πασχαλίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια
Email: apascha@fmenr.duth.gr

Επικοινωνήστε με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΔΠΘ

Προκειμένου ένας φοιτητής του τμήματος ΔΔΠΦΠ του ΔΠΘ να έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης πρέπει:

α) Να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του Α έτους σπουδών του Τμήματος

β) Να έχει επαρκή πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της χώρας υποδοχής

  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος με επαρκή πιστοποιημένη γνώση  της ξένης γλώσσας του ιδρύματος υποδοχής.

θα προτιμηθεί ο υποψήφιος με την καλύτερη επάρκεια στην Αγγλική γλώσσα.

  • Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός υποψήφιοι διαθέτουν το ίδιο επίπεδο επάρκειας ξένης γλώσσας.

θα προτιμηθεί ο υποψήφιος με την καλύτερη μέση βαθμολογία στα αντίστοιχα μαθήματα του ιδρύματος υποδοχής.