Βάσεις Δεδομένων και Βάσεις Γνώσης (πρώην Δ. Πληροφορική ΙΙ)

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Λ. Σ. Ηλιάδης Καθηγητής

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Εισαγωγή στις Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων - Σχεδίαση (1η και 2η Κανονική μορφή) και ανάπτυξη ΣΒΔ - Ερωτήματα με τη γλώσσα Δομημένης Αναζήτησης SQL - Ακεραιότητα και Ασφάλεια ΣΒΔ - Αναφορές, Φόρμες - Αρχές Ευφυών συστημάτων - Έμπειρα Συστήματα - Βάση Γνώσης, Μηχανισμός Νόησης - Backward Forward chaining, Παροχή Εξηγήσεων, Χειρισμός Αβεβαιότητας Πλαίσια αντικειμένων, καονόνες - Πίνακες και δένδρα αποφάσεων - Κελύφη ανάπτυξης Έμπειρων Συστημάτων.

2. Σκοπός μαθήματος

Εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες των Σχεσιακών Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων και στη χρήση της γλώσσας Δομημένης Αναζήτησης SQL, καθώς και στην έννοια του έμπειρου συστήματος και των Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων σε Access
  • Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν κατάλληλα ερωτήματα και το περιβάλλον αλληλεπίδρασης ανθρώπου Η/Υ σε μια σχεσιακή ΒΔ
  • Κατανοούν και να αναπτύσσουν απλά Έμπειρα Συστήματα με απλή λογική
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις - Ασκήσεις 50%
  2. Εργαστήρια και Ασκήσεις Εφαρμογής 50%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Χρήση e-Media Παρουσιάσεων μέσω Power Point
Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού Microsoft Access
Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού κελύφους ανάπτυξης Έμπειρων Συστημάτων Leonardo

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι Προαιρετικά
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι
Προϋπόθεση η επιτυχής εξέταση τόσο στη γραπτή όσο και στην εργαστηριακή εξέταση

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Σχεσιακό μοντέλο Βάσεων Δεδομένων, Σχεσιακά Συστήματα ΒΔ
2 Οφέλη από τη χρήση ΣΣΒΔ, Ασφάλεια δικαιώματα
3 Σχεδίαση ΒΔ - Πρωτεύον κλεδί - Δευτερεύοντα κλειδιά 1η Κανονική μορφή
4 Σχεδίαση ΒΔ 2η Κανονική μορφή
5 Ακεραιότητα Βάσεων Δεδομένων
6 Σχέσεις 1:1 1:ν ν:ν
7 Δημιουργία Ερωτημάτων με SQL - Αθροιστικές συναρτήσεις
8 Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα - Έμπειρα Συστήματα
9 Συστατικά ΕΣ
10 Πίνακες αλήθειας και δένδρα αποφάσεων
11 Μηχανισμός νόησης ΕΣ
12 Αβεβαιότητα Ασάφεια στα δεδομένα και χειρισμός τους από ένα ΕΣ
13 Βάση γνώσης, συστατικά Κανόνες IF .. THEN


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Το περιβάλλον της Access
2 Ανάπτυξη Δασολογικών - Περιβαλλοντικών ΣΣΒΔ στην Access
3 Διασφάλιση ακεραιότητας, ασφάλειας σε μια ΣΒΔ, ομάδες χρηστών, κλείδωμα ΒΔ
4 Δημιουργία Ερωτημάτων σε προβολή σχεδίασης
5 Δημιουργία ερωτημάτων με SQL
6 Δημιουργία φορμών και εκθέσεων
7 Δημιουργία ερωτημάτων με πολλούς πίνακες
8 Ασφάλεια και κλείδωμα ΣΣΒΔ, Δικαιώματα, Χρήστες
9 Κέλυφος ανάπτυξης ΕΣ
10 Αντικείμενα, πλαίσια αντικειμένων, Σϋνολο Κανόνων
11 Ανάπτυξη Περιβαλλοντικής Βάσης Γνώσης στο Leonardo
12 Ανάπτυξη περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης στο κέλυφος Leonardo
13 Υλοποίηση παραδειγμάτων χειρισμού αβεβαιότητας

8. Συγγράμματα
  • «Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα και Εφαρμογές στην εκτίμηση Κινδύνου» Συγγραφέας Λάζαρος Ηλιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας ΔΠΘ. Έκδοση 2007. ISBN: 978-960-6741-33-3 Εκδόσεις Σταμούλη, Π. Π. Γερμανού 38 - Ι. Μιχαήλ 2, Θεσσαλονίκη, 54622. Τηλ. 2310-264748
  • «Συστήματα Βάσεων Δεδομένων» Μανωλόπουλος Ιωάννης, Παπαδόπουλος Απόστολος, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών, ISBN: 960-8105-87-0, έκδοση 2006. Στουρνάρη 49Α, 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210-38.45.594, Fax: 210-38.08.009 E-mail: contact@newtech-publications.gr

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5