Γενική Βοτανική - Μορφολογία

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Γεώργιος Κοράκης, Αριστοτέλης Παπαγεωργίου

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Μελέτη της μορφολογίας και ανατομίας των ανώτερων φυτών. Περιγραφή του φυτικού κύτταρου, των φυτικών ιστών και των φυτικών οργάνων

2. Σκοπός μαθήματος

Η γνώση της δομής, της μορφολογικής ποικιλότητας και των περιβαλλοντικών προσαρμογών των φυτικών οργανισμών

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • αναγνωρίζουν μακροσκοπικά και μικροσκοπικα τους μορφολογικούς χαρακτήρες των ανώτερων φυτών
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 70%
  2. Εργαστήρια 30%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Παρουσιάσεις power point

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Όχι
Ενδιάμεση Αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγικά - Φυτικό κύτταρο
2 Φυτικό κύτταρο - οργανίδια
3 Μεριστώματα
4 Επιδερμικός ιστός - Παρεγχυματικός ιστός
5 Στηρικτικός ιστός - Αγωγός ιστός
6 Εκκριτικός ιστός - Περίδερμα
7 Βλαστός - Εξωτερική μορφολογία βλαστού
8 Ανατομική κατασκευή βλαστού
9 Διακλάδωση βλαστού - Μεταμορφωμένοι βλαστοί
10 Φύλλο - Εξωτερική μορφολογία - Ανατομική κατασκευή
11 Μεταμορφωμένα φύλλα
12 Ρίζα - Εξωτερική μορφολογία - Ανατομική κατασκευή
13 Μεταμορφωμένες ρίζες - Μυκόρριζα - Ριζικό φυμάτιο


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Κύτταρα - πλαστίδια
2 Επιδερμικός ιστός - τρίχωμα - μεταμορφωμένος βλαστός

8. Συγγράμματα
  • Μποζαμπαλίδης Αρτέμιος. 2003. Βοτανική, Μορφολογία και Ανατομία Φυτών Β' Έκδοση Θεσσαλονίκη. Εκδοση Αρτέμιος Μποζαμπαλίδης
  • Μποζαμπαλίδης Αρτέμιος. 2000. Βοτανική Μορφολογία και Ανατομία Φυτών - Εργαστηριακές Ασκήσεις Θεσσαλονίκη. Εκδοση Αρτέμιος Μποζαμπαλίδης
9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 4