Γενική Βοτανική - Φυσιολογία

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Αριστοτέλης Παπαγεωργίου, Γεώργιος Κοράκης

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Οργάνωση του κυττάρου και κυτταρική διαμερισματοποίηση. Λειτουργική διάκριση των ενδοκυτταρικών ουσιών. Ενδερογονικές αντιδράσεις και συστήματα ΑΤΠ. Απομόνωση, ειδίκευση, ονοματολογία και μηχανισμοί δράσης των ενζύμων. Ενεργοποιητές και αναστολείς. Σημασία των θρεπτικών στοιχείων και μηχανισμοί πρόσληψής τους από το κύτταρο. Φωτοσύνθεση και οξειδωτική αποικοδόμηση των υδατανθράκων. Κύκλος της φωσφορικής πεντόζης. Αύξηση και ανάπτυξη στα ανώτερα φυτά. Φυτοορμόνες. Αναπνοή και ζύμωση. Βλάστηση σπερμάτων. Κινήσεις.

2. Σκοπός μαθήματος

Η κατανόηση από τους φοιτητές των κύριων λειτουργικών διεργασιών των φυτών και της σημασίας που αυτοί έχουν για τους κύκλους ενέργειεας και συστατικών της γης και την προσαρμογή των φυτών στο περιβάλλον τους.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν τις βασικές μεταβολικές διεργασίες των φυτών
  • Αναγνωρίζουν τη σημασία των διεργασιών αυτών για την επιβίωση των φυτών
  • Αντιλαμβάνονται τη σημασία των διεργασιών αυτών για τον κύκλο της ζωής στη γη
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 70%
  2. Εργαστήρια 30%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Προβολή μικρών ταινιών με αναλύσεις και παρουσιάσεις διαφόρων θεμάτων και παραδειγμάτων, καθώς και φωτογραφιών από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Όχι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Ναι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

8. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγή σε βασικές βιοχημικές έννοιες
2 Ροή ενέργειας και ρόλος των ενζύμων
3 Φωτοσύνθεση - φωτεινές αντιδράσεις
4 Φωτοσύνθεση - σκοτεινές αντιδράσεις
5 Φωτοαναπνοή, στρατηγικές φωτοσύνθεσης
6 Αναπνοή
7 Αναπνοή - αλυσίδα ηλεκτρονίων
8 Υδατικό ισοζύγιο - πορεία νερού
9 Ορμόνες
10 Θρεπτικά συστατικά
11 Βλάστηση σπερμάτων
12 Κινήσεις


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Πλασμόλυση - αποπλασμόλυση
2 Βλάστηση σπερμάτων
3 Μέτρηση φωτοσυνθετικού ισοζυγίου

9. Συγγράμματα
  • Στυλιανός Καράταγλης, Φυσιολογία Φυτών, τρίτη έκδοση. Art of Text, Θεσσαλονίκη. ISBN 960-312-009-X.
  • Καλλιόπη Α. Ρουμπελάκη - Αγγελάκη, Φυσιολογία Φυτών. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ISBN 960-524-168-4.
  • Ιωάννης Τσέκος, Φυσιολογία των Φυτών (δύο τόμοι). Εκδοτικός Οίκος Αδερφών Κυριακίδη α.ε., ISBN 978-960-343-712-3 και 978-960-343-713-0.

10. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5