Γενική Δασοκομία - Δασική Οικολογία

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Ηλίας Μήλιος

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Ορισμός δάσους. Ανάλυση δασικής βιοκοινότητας. Τύποι Δασών και εξάπλωση τους. Συνοικολογία (ορισμός οικοσυστημάτων, δομή και λειτουργία). Οικολογία της αύξησης των δέντρων. Δασοπονικά είδη και νερό. Δάσος και ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα.. Δέσμευση ενέργειας, παραγωγή και συσσώρευση βιομάζας. Ενδοπληθυσμιακές σχέσεις και δυναμική των δασικών οικοσυστημάτων.

2. Σκοπός μαθήματος

Εισαγωγή και εκπαίδευση των φοιτητών στη δασική οικολογία (Αυτοοικολογία και Συνοικολογία) στη βιοκοινοτική αντίληψη του δάσους και στην αντίληψη του δασικού οικοσυστήματος. Εξοικείωση των φοιτητών: με τις οικολογικές σχέσεις που αναπτύσσονται στο δάσος, την αύξηση των δασοπονικών ειδών, την επίδραση των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων στα δασοπονικά είδη και στο δάσος, τη δέσμευση ενέργειας και την παραγωγή και συσσώρευση βιομάζας, τους μηχανισμούς αυτορύθμισης και τη δυναμική των δασικών οικοσυστημάτων.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Να αναγνωρίζουν τις αλληλεπιδράσεις και αλληλοεξαρτήσεις ανάμεσα στο έδαφος, ο κλίμα και τα δασοπονικά είδη.
  • Να αναγνωρίζουν τις διαφορετικού τύπου σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα διάφορα είδη και του πληθυσμούς στο δάσος.
  • Να αντιλαμβάνονται και ως ένα βαθμό να προβλέπουν τη δυναμική των δασικών οικοσυστημάτων.
  • Να αντιλαμβάνονται τα διαδικασίες δέσμευσης της ενέργειας και της παραγωγής και συσσώρευσης της βιομάζας.
  • Να αναγνωρίζουν τους μηχανισμούς αυτορύθμισης των δασικών οικοσυστημάτων και των πληθυσμών που υπάρχουν σε αυτά.
  • Να αναλύουν τα δασικά οικοσυστήματα ώστε αργότερα να επεμβαίνουν ενεργά σε αυτά.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις - Ασκήσεις 85%
  2. Εργαστήρια 15% (Ως εργαστήριο θεωρείται και μικρό μέρος της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στην ενότητα Δασοκομία, που γίνεται το καλοκαίρι, σε δασικό οικοσύστημα)
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
PowerPoint

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Όχι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Θεματική Ενότητα Διάλεξης - Άσκησης
2 Ηλιακή Ακτινοβολία, Φως, Επίδραση Θερμοκρασίας
3 Δασοπονικά Είδη, Δάσος και Νερό, Δάσος και Ατμοσφαιρικά Κατακρημνίσματα
4 Δάσος και Ατμοσφαιρικός Αέρας, Δάσος και Έδαφος
5 Δάσος και Έδαφος
6 Δάσος και Έδαφος, Δάσος και Φυσιογραφικοί Παράγοντες
7 Επίδραση Βιοτικών Παραγόντων, Δάσος και Φωτιά, Άνθηση, Καρποφορία και Φύτρωση Σπόρων
8 Διαμόρφωση της Ρίζας και Αύξηση των Δασικών Δέντρων
9 Αγενής Πολλαπλασιασμός, Διάρκεια ζωής και Γηρασμός των Δασικών Δέντρων, Δασική Συνοικολογία, Δομή Δασικών Οικοσυστημάτων
10 Δομή Δασικών Οικοσυστημάτων, Δέσμευση Ενέργειας, Παραγωγή και Συσσώρευση Βιομάζας.
11 Σταθερότητα, Ισορροπία και Αυτορρύθμιση των Δασικών Οικοσυστημάτων, Στρατηγικές Επιβίωσης και Αλληλοεπιδράσεις.
12 Ενδοπληθυσμιακές Σχέσεις, Διαπληθυσμιακές Σχέσεις
13 Δυναμική των Δασικών Οικοσυστημάτων, Ανάλυση Οικοσυστημάτων


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
5 Συνθήκες φωτός στο δάσος
6 Συνθήκες φωτός στο δάσος
7 Σταθμός και Δασοπονικά είδη
8 Σπόροι Δασοπονικών Ειδών - Φύτρωση Σπόρων
9 Κατά ύψος, αύξηση των δέντρων
10 Κατά ύψος, αύξηση των δέντρων
11 Κατά όγκο, αύξηση των δέντρων
12 Κατά όγκο, αύξηση των δέντρων


8. Συγγράμματα
  • Δασική Οικολογία. 1986. Σπ. Ντάφης, Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη, σελ. 443

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 4
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 5