Γενική Εδαφολογία

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Ορφανουδάκης Μιχαήλ

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της περιγραφής των κυριοτέρων ορυκτών και πετρωμάτων, των σχέσεων μεταξύ μητρικού πετρώματος και εδάφους, παράγοντες εδαφογένεσης, κύριες διεργασίες σχηματισμού των εδαφών, φυσικοχημικών ιδιοτήτων των εδαφών.

2. Σκοπός μαθήματος

Εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες Έδαφος, Εδαφολογία, εδαφογένεση, εισαγωγή περιγραφή ορυκτών και πετρωμάτων, θρεπτικά στοιχεία πρόσληψη και διαθεσιμότητα, περιγραφή των εδαφών και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Επιλύουν προβλήματα που αφορούν την κακή διαχείριση των εδαφών
  • Περιγραφή Εδαφών, εδαφικών συνθηκών.
  • Eφαρμόζουν πρακτικές διαχείρισης εδαφών με σκοπό την προστασία των εδαφικών πόρων, και την βελτίωση της ανάπτυξης της βλάστησης.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 100%
  2. Εργαστήρια 30%
  3. Ασκήσεις Εφαρμογής 10%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Διαφανιοσκόποιο, Power point, Microsoft Office

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Όχι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγή στη Εδαφολογία
2 Ορυκτά Πετρώματα
3 Παράγοντες και διεργασίες εδαφογένεσης
4 Φυσικές ιδιότητες: Υφή, Μηχανική σύσταση
5 Κολλοειδή του εδάφους, Εναλλακτική ικανότητα
6 Το νερό του εδάφους
7 Χημικές Ιδιότητες , Αντίδραση του εδάφους
8 Γονιμότητα εδαφών, θρεπτικά στοιχεία, πρόσληψη, διαθεσιμότητα θρεπτικών


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Εισαγωγή, Επιλογή θέσεων δειγματοληψίας
2 Μηχανική ανάλυση
3 Αντίδραση εδάφους (pH)
4 Ανθρακικό ασβέστιο
5 Ανταλλάξιμα κατιόντα
6 Περιγραφή εδαφοτομής.

8. Συγγράμματα
  • Δασικά Εδάφη Ν. Παπαμίχου
9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5