Γεωβοτανική

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Γεώργιος Κοράκης

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Γιατί η γνώση της κατανομής των φυτικών taxa είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

1. Περιγραφή

Χωρολογία των φυτών. Περιοχές εξάπλωσης - Ενδημισμός - Κέντρα εξέλιξης - Χλωριδικά Βασίλεια - Χλωριδικές Περιοχές. Ιστορική Γεωβοτανική.

2. Σκοπός μαθήματος

Να κατανοήσουν οι φοιτητές την εξελικτική πορεία της χωροκατανομής των φυτικών taxa, τη σημερινή τους εξάπλωση και το ρόλο τους στη βιόσφαιρα.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • αναλύσουν, εκτιμήσουν και αξιολογήσουν χλωριδικά δεδομένα με βιογεωγραφικά κριτήρια.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 100%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Παρουσιάσεις power point, dvd films

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εξάπλωση των φυτικών taxa
2 Απομόνωση - Ενδημισμός
3 Είδη ενδημισμού - Κυτταροταξινομική θεώρηση
4 Χλωριδικά Βασίλεια
5 Χλωριδικές περιοχές
6 Η εξέλιξη της χλωρίδας στο χρόνο
7 Η κλίμακα του γεωλογικού χρόνου - Μέθοδοι έρευνας
8 Φυτικά λείψανα - Απολιθώματα
9 Παλυνολογία - Μέθοδος ανάλυσης γύρης

8. Συγγράμματα
  • Κοράκης Γεώργιος. 2008. Γεωβοτανική. Διδακτικές σημειώσεις. Ορεστιάδα.

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις:
Διδακτικές Μονάδες: 3