Γονιμότητα Δασικών Εδαφών

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Ορφανουδάκης Μιχαήλ

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώση που αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση των δασικών φυτωρίων, προστασία γονιμότητας και βελτίωση παραγωγικότητας.

1. Περιγραφή

Γονιμότητα Εδαφών, Πρόσληψη Θρεπτικών στοιχείων, αποτελεσματική χρήση θρεπτικών στοιχείων, τα θρεπτικά στοιχεία, εκτίμηση γονιμότητας, λιπάνσεις.

2. Σκοπός μαθήματος

Σκοπός είναι να δοθούν στους φοιτητές οι βασικές γνώσεις της γονιμότητας των δασικών εδαφών και της διαδικασίες προστασία και διατήρησης της γονιμότητας των δασικών οικοσυστημάτων.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Επιλύουν προβλήματα κακής θρέψης και μειωμένης γονιμότητας.
  • Αναγνωρίζουν συμπτώματα κακής θρέψης.
  • Εφαρμόζουν μέτρα βελτίωσης και διατήρησης γονιμότητας.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 100%
  2. Εργαστήρια 0%
  3. Ασκήσεις Εφαρμογής 0%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Microsoft Office

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Όχι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγή Γονιμότητα Εδαφών
2 Πρόσληψη Θρεπτικών στοιχείων
3 Αποτελεσματική χρήση θρεπτικών στοιχείων
4 Τα θρεπτικά στοιχεία Ν, Ρ
5 Άλλα θρεπτικά στοιχεία
6 Εκτίμηση γονιμότητας
7 Λιπάνσεις

8. Συγγράμματα
  • Γονιμότητα Δασικών Εδαφών - Δασικές λιπάνσεις, (Δ.Αλιφραγκής- Ν.Παπαμίχος)

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις:
Διδακτικές Μονάδες: 2