Δασικές Βιομηχανίες

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Τσατήρης Μιχαήλ

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Οι δασικές βιομηχανίες είναι οι μονάδες αξιοποίησης των προϊόντων του δάσους και αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ δάσους και καταναλωτών. Ρόλος τους είναι να προσφέρουν δασικά προϊόντα με τεχνικά χαρακτηριστικά αποδεκτά από τους καταναλωτές. Στόχος της ξυλοβιομηχανίας είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη αξιοποίηση των πρώτων υλών για να μεγιστοποιηθεί το οικονομικό αποτέλεσμα. Ο στόχος αυτός υλοποιείται με την ανάπτυξη διαφορετικών παραγωγικών διαδικασιών κατεργασίας των διαφόρων κατηγοριών πρώτης ύλης (στρόγγυλο ξύλο πλατυφύλλων- κωνοφόρων, μεγάλων διαστάσεων- μικρών διαστάσεων, υπολείμματα συγκομιδής και κατεργασίας ξύλου, κ.α. ) και την εφαρμογή της οριζόντιας και της κάθετης ολοκλήρωσης της παραγωγής. Σήμερα, η βιομηχανία ξύλου στην Ελλάδα, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, συμβάλλει σημαντικά στην αξιοποίηση των προϊόντων των ελληνικών δασών και στην κάλυψη των αναγκών της χώρας σε προϊόντα ξύλου, ενώ παράλληλα προσανατολίζεται και σε εξαγωγές προϊόντων (Μέση Ανατολή, ΕΟΚ).

1. Περιγραφή

Τύποι και χαρακτηριστικά δασικών βιομηχανιών. Εκλογή τόπου εγκατάστασης δασικής βιομηχανίας. Υφιστάμενη κατάσταση δασικών βιομηχανιών στην Ελλάδα και προβλήματα. Ανάπτυξη των ελληνικών δασικών βιομηχανιών και επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον- Τάσεις και προοπτικές. Αξιοποίηση των υπολειμμάτων δασικών βιομηχανιών για την παραγωγή δασικών προϊόντων και δασικής ενέργειας. Δασικές βιομηχανίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της μεγιστοποίησης του οικονομικού αποτελέσματος των δασικών βιομηχανιών, στόχος ο οποίος επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη διαφορετικών παραγωγικών διαδικασιών κατεργασίας για την πλήρη και ολοκληρωμένη αξιοποίηση των πρώτων υλών καθώς και με την εφαρμογή της οριζόντιας και της κάθετης ολοκλήρωσης της βιομηχανικής παραγωγής.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Επιλύουν ζητήματα σχετικά με α. τις προϋποθέσεις ίδρυσης μίας βιώσιμης και δυναμικής δασικής βιομηχανίας, β. τους παράγοντες που επηρεάζουν την εκλογή του τόπου εγκατάστασης μίας δασικής βιομηχανίας, γ. την εφαρμογή εκείνων των παραγωγικών διαδικασιών κατεργασίας των διαφόρων κατηγοριών πρώτης ύλης με τις οποίες εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος, δ. τους παράγοντες που εξασφαλίζουν την επιτυχία των προγραμμάτων ελέγχου παραγωγής, ε. την λειτουργικότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού των δασικών βιομηχανιών.
  • Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα των διαφόρων κατηγοριών δασικών βιομηχανιών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
  • Εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκόμισαν στον επαγγελματικό τομέα. Όσοι δε εκ των αποφοίτων αποφασίσουν να εργαστούν ως επιστημονικό προσωπικό σε δασικές βιομηχανίες, οι γνώσεις που θα αποκομίσουν από το μάθημα αυτό θα τους φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες.
4. Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 67%
  2. Ασκήσεις Εφαρμογής 33%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class, Χρήση e-Media, e-Quiz/e-Test, Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Κατηγορίες δασικών βιομηχανιών
2 Χαρακτηριστικά των δασικών βιομηχανιών
3 Αρχές ίδρυσης και σχεδιασμός δασικών βιομηχανιών
4 Οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση της βιομηχανικής παραγωγής
5 Επιλογή παραγωγικής διαδικασίας
6 Καθορισμός φάσεων παραγωγής σε διάφορους τύπους δασικών βιομηχανιών
7 Διαμόρφωση εναλλακτικών διαδικασιών παραγωγής σε διάφορους τύπους δασικών βιομηχανιών
8 Έλεγχος της ποιότητας των πρώτων υλών
9 Έλεγχος της ποιότητας των τελικών προϊόντων
10 Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού
11 Αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού
12 Δασικές βιομηχανίες στην Ελλάδα
13 Δασικές βιομηχανίες στην Ευρώπη


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Εργασίες σύνταξης τεχνικοοικονομικής μελέτης ίδρυσης δασικής βιομηχανίας
2 Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση εγκατάστασης μιας δασικής βιομηχανίας
3 Μεθοδολογία εκλογής θέσης εγκατάστασης μιας δασικής βιομηχανίας
4 Εκλογή θέσης εγκατάστασης μιας δασικής βιομηχανίας με την μέθοδο της ελαχιστοποίησης του κόστους μεταφοράς
5 Εκλογή θέσης εγκατάστασης μιας δασικής βιομηχανίας με την εμπειρική μέθοδο ποσοτικής αξιολόγησης των παραγόντων
6 Αξιολόγηση εναλλακτικών διαδικασιών παραγωγής (επιλογή μιας) σε διάφορους τύπους δασικών βιομηχανιών
7 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται ο έλεγχος παραγωγής
8 Παράγοντες που εξασφαλίζουν την επιτυχία των προγραμμάτων ελέγχου παραγωγής
9 Είδη συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού
10 Απόσβεση μηχανήματος
11 Τρόποι προσδιορισμού της απόσβεσης των μηχανημάτων
12 Ανανέωση μηχανολογικού εξοπλισμού
13 Μέθοδοι επίλυσης του προβλήματος της ανανέωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού

8. Συγγράμματα
  • Βασιλείου, Β. και Ι. Φιλίππου. 1991. Δασικές Βιομηχανίες. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θεσσαλονίκη

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3