Δασικές Εφαρμογές

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Γεώργιος Τσαντόπουλος

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Οι Δασικές Εφαρμογές αποτελούν μια άτυπη εκπαιδευτική διαδικασία προσανατολισμένη κυρίως στο δασικό χώρο κατά την οποία παρέχονται συμβουλές και πληροφορίες στο κοινό, με σκοπό να βοηθήσουν τα άτομα να επιλύσουν τα προβλήματα. Επίσης έχουν ως στόχο την αλλαγή των προοπτικών των παραδασόβιων πληθυσμών για την αντιμετώπιση των δυσκολιών, προβλέποντας στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν το κοινό για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της διαπροσωπικής και της μαζικής επικοινωνίας. Τέλος αποτελούν μια διαδικασία συνεργασίας για τους πολίτες, προκειμένου να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής και την προώθηση των ικανοτήτων για μελλοντική ανάπτυξη.

2. Σκοπός μαθήματος

Να εφοδιαστούν οι φοιτητές του Τμήματος με τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να μπορούν να ενημερώνουν τόσο τους κατοίκους των παραδασόβιων περιοχών όσο και τους υπόλοιπους πολίτες, για την ικανοποίηση των αναγκών τους στη σύγχρονη κοινωνία.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Χρησιμοποιούν τις μεθόδους Εφαρμογών που είναι καταλληλότερες για κάθε περίπτωση
  • Αντιλαμβάνονται τον τρόπο που οι καινοτομίες διαχέονται αποτελεσματικά και να επιλέγουν τα κατάλληλα μέσα για την επίτευξη του στόχου
  • Προγραμματίζουν δραστηριότητες Εφαρμογών
  • Αξιολογούν τις δραστηριότητες των Εφαρμογών
  • Σχεδιάζουν προγράμματα Εφαρμογών
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 60%
  2. Εργαστήρια και Ασκήσεις Εφαρμογής 40%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Όλες οι διαλέξεις υποστηρίχθηκαν μέσω παρουσιάσεων σε PowerPoint και Video ενώ παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση δίνετε στη συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω ερωτήσεων και παραδειγμάτων.

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Όχι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγικές έννοιες και περιεχόμενο των εφαρμογών. Σύνδεση των Εφαρμογών με τις άλλες επιστήμες
2 Οι Εφαρμογές ως σύστημα εκπαίδευσης
3 Η ψυχολογία στις Εφαρμογές. Αντίληψη - Παρακίνηση - Λήψη αποφάσεων - Μάθηση
4 Διαδικασία της Επικοινωνίας
5 Διαπροσωπική Επικοινωνία. Στρατηγικές διαπροσωπικής επικοινωνίας
6 Μαζική Επικοινωνία
7 Στρατηγικές μαζικής επικοινωνίας. Σύγχρονες μορφές επικοινωνίας
8 Μέθοδοι μαζικών επαφών - Έντυπα μέσα. Οπτικοακουστικά μέσα
9 Μέθοδοι μαζικών επαφών - Στατικά μέσα. Σύγχρονα μέσα
10 Μέθοδοι ομαδικών επαφών - Επιδείξεις
11 Μέθοδοι ομαδικών επαφών - Συμβατικές μέθοδοι
12 Μέθοδοι ατομικών επαφών. Εκπαιδευτική εξόρμηση
13 Ανάπτυξη Προγράμματος Εφαρμογών


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Ανάπτυξη δικτύου σύνδεσης της έρευνας με τους παρεμφερείς κλάδους για την αποτελεσματική διάχυση των πορισμάτων της έρευνας
2 Σύγκριση των διαφόρων μορφών εξωσχολικής εκπαίδευσης
3 Εφαρμογή των θεωριών μάθησης στη δασική εκπαίδευση
4 Πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού σε μια Δασική Υπηρεσία. α. Ποιο είναι; β. Ποιος το δημιουργεί; γ. Τι δυσχέρειες δημιουργεί;
5 Πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού και του ευρύτερου κοινού σε μια Δασική Υπηρεσία. α. Ποιο είναι; β. Ποιος το δημιουργεί; γ. Τι δυσχέρειες δημιουργεί;
6 Πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού και του ευρύτερου κοινού σε μια Δασική Υπηρεσία. Αξιολόγηση των στρατηγικών επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται. Προτάσεις για αποτελεσματική διαπροσωπική επικοινωνία
7 Αξιολόγηση των στρατηγικών μαζικής επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Προτάσεις για αποτελεσματική μαζική επικοινωνία
8 Παρουσίαση video με θέμα τον ορθολογικότερο τρόπο άρδευσης για την εξοικονόμηση νερού
9 Παρουσίαση video με θέμα την επιβάρυνση που προκαλεί η αλόγιστη χρήση των λιπασμάτων
10 Παρουσίαση video με θέμα την παραγωγή βιοκαυσίμων
11 Σχεδιασμός ανακοινώσεων στο τύπο
12 Σχεδιασμός εκπαιδευτικής εξόρμησης
13 Σχεδιασμός προγράμματος Εφαρμογών

8. Συγγράμματα
  • Σιάρδος, Γ., 1997. Γεωργικές Εφαρμογές. 3η Έκδοση. Εκδόσεις Ζήτη. Θεσσαλονίκη
9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5