Δασική Αύξηση και Παραγωγή

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Κιτικίδου Κυριακή
Συνεπίκουρος: Χατζηλαζάρου Γ.

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Γιατί αναπτύσσονται μέθοδοι υπολογισμού της αύξησης και της παραγωγής (απόδοσης) των συστάδων που εφαρμόζονται στην πράξη.

1. Περιγραφή

Παράγοντες που επηρεάζουν την υπέργεια - υπόγεια αύξηση του δέντρου - της συστάδας, εκτίμηση ηλικίας δέντρου - συστάδας, ανάλυση κορμού, απόλυτη - εκατοστιαία προσαύξηση δέντρου - συστάδας, ποιότητα τόπου, πίνακες παραγωγής.

2. Σκοπός μαθήματος

Εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της δασικής αυξητικής και αποδοτικής και εξοικείωση με τις διάφορες μεθόδους υπολογισμού της δασικής αύξησης και παραγωγής.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • κατανοούν τις διάφορες μεθόδους υπολογισμού της δασικής αύξησης και παραγωγής (επίπεδο γνώσεων)
  • χρησιμοποιούν τις παραπάνω μεθόδους (επίπεδο δεξιοτήτων)
  • συμφωνούν - διαφωνούν με την επιλογή συγκεκριμένων μεθόδων (επίπεδο στάσεων).
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 67%
  2. Ασκήσεις Εφαρμογής 33%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Υπολογιστικά φύλλα (Excel), στατιστικά πακέτα (SPSS).

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Όχι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγικές έννοιες.
2 Υπέργεια - υπόγεια αύξηση του δέντρου.
3 Παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση του δέντρου.
4 Εκτίμηση ηλικίας.
5 Προσαυξητική τρυπάνη.
6 Ανάλυση κορμού.
7 Απόλυτη προσαύξηση δέντρου.
8 Εκατοστιαία προσαύξηση δέντρου.
9 Απόλυτη προσαύξηση συστάδας.
10 Εκατοστιαία προσαύξηση συστάδας.
11 Ποιότητα τόπου.
12 Πίνακες παραγωγής.
13 Επανάληψη - προετοιμασία για τις εξετάσεις.

8. Συγγράμματα
  • Μάτης, Κ. Δασική Αύξηση και Παραγωγή. Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας ΔΠΘ, Ξάνθη, 2002.

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3