Δασική Βιομετρία Ι (Στατιστική)

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Κιτικίδου Κυριακή

Συνεπίκουροι: Γκουγκουρέλας Γ., Χατζηλαζάρου Γ.

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Περιγραφική στατιστική:

 • Συλλογή - παρουσίαση - επεξεργασία στατιστικών δεδομένων.
 • Μέτρα θέσης - διασποράς - μορφής.
 • Στοιχεία πιθανοτήτων.
 • Θεωρητικές κατανομές (Bernoulli, διωνυμική, Poisson, υπεργεωμετρική, κανονική, τυπική κανονική, χ2, t, F).

Εφαρμοσμένη στατιστική:

 • Εκτίμηση παραμέτρων (σημειακή εκτίμηση, εκτίμηση διαστημάτων εμπιστοσύνης).
 • Έλεγχοι υποθέσεων (έλεγχοι ισότητας μέσων όρων, ισότητας διακυμάνσεων, καλής προσαρμογής, ανεξαρτησίας χ2, συσχέτισης, τυχαιότητας, ομοιογένειας).
 • Ανάλυση διακύμανσης.
 • Παλινδρόμηση.
2. Σκοπός μαθήματος

Εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της στατιστικής και εξοικείωση με την περιγραφή των δεδομένων και την εφαρμογή στατιστικών ελέγχων.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • κατανοούν τα στατιστικά μέτρα και τους ελέγχους υποθέσεων (επίπεδο γνώσεων)
 • χρησιμοποιούν τα παραπάνω (επίπεδο δεξιοτήτων)
 • συμφωνούν - διαφωνούν με την επιλογή συγκεκριμένων μέτρων - ελέγχων
4.Τρόπος διδασκαλίας
 1. Διαλέξεις 60%
 2. Ασκήσεις Εφαρμογής 40%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Υπολογιστικά φύλλα (Excel), στατιστικά πακέτα (SPSS).

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχιαι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Όχι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγικές έννοιες (συλλογή - παρουσίαση - επεξεργασία στατιστικών δεδομένων).
2 Μέτρα θέσης.
3 Μέτρα διασποράς - μορφής.
4 Στοιχεία πιθανοτήτων.
5 Θεωρητικές κατανομές
6 Εκτίμηση παραμέτρων (σημειακή).
7 Εκτίμηση παραμέτρων (διαστήματα εμπιστοσύνης).
8 Έλεγχοι υποθέσεων (ισότητα μέσων όρων, διακυμάνσεων).
9 Έλεγχοι υποθέσεων (καλής προσαρμογής, ανεξαρτησίας χ2).
10 Έλεγχοι υποθέσεων (συσχέτισης, τυχαιότητας, ομοιογένειας).
11 Ανάλυση διακύμανσης.
12 Παλινδρόμηση.
13 Επανάληψη - προετοιμασία για τις εξετάσεις

8. Συγγράμματα
 • Μάτης, Κ. Δασική Βιομετρία Ι. Στατιστική. Εκδόσεις Πήγασος, Θεσσαλονίκη, 2003.
 • Κιτικίδου, Κ. Εφαρμοσμένη Στατιστική με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2005.

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5