Δασική Βοτανική Ι

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Γιώργος Κοράκης

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Εισαγωγή στην Συστηματική. Ταξινόμηση και ονοματολογία των Σπερματοφύτων. Περιγραφή και κατάταξη των οικογενειών της ελληνικής χλωρίδας.

2. Σκοπός μαθήματος

Εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της συστηματικής καταταξης και ταξινόμησης των φυτών. Γνώση των σημαντικότερων οικογενειών σπερματοφύτων των δασικών οικοσυστημάτων.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • προσδιορίζουν και να κατατάσουν taxa της ελληνικής χλωρίδας μέχρι το επίπεδο της οικογένειας
  • χρησιμοποιούν τη μέθοδο προσδιορισμού των κλειδών
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 60%
  2. Ασκήσεις Εφαρμογής 40%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Χρήση Power Point

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγή στη Συστηματική
2 Κατάταξη - Ονοματολογία
3 Σπερματόφυτα - Μορφολογία - Αναπαραγωγή
4 Γυμνόσπερμα Ι
5 Γυμνόσπερμα ΙΙ
6 Άνθος - σπέρμα - καρπός αγγειοσπέρμων
7 Αγγειόσπερμα Ι
8 Αγγειόσπερμα ΙΙ
9 Αγγειόσπερμα ΙΙΙ
10 Αγγειόσπερμα ΙV
11 Αγγειόσπερμα V


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Μορφολογία του άνθους
2 Μεθοδολογία προσδιορισμού φυτικών taxa
3 Σπερματόφυτα Ι
4 Σπερματόφυτα ΙΙ
5 Σπερματόφυτα ΙΙΙ
6 Σπερματόφυτα ΙV
7 Σπερματόφυτα V
8 Σπερματόφυτα VI

8. Συγγράμματα
  • Αθανασιάδης Νικόλαος. 1985. Δασική Βοτανική Μέρος Ι - Συστηματική Σπερματοφύτων. Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη.

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5