Δασική Γενετική

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Αριστοτέλης Παπαγεωργίου

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Εισαγωγικές έννοιες. Μενδελικές αρχές, χρωμόσωμα και κυτταροδιαιρέσεις. Σχεδιασμός γαμετών και γονιμοποίηση στα αγγειόσπερμα και γυμνόσπερμα. Γενετικό υλικό, έκφραση γονιδίων, σύνδεση, ανταλλαγή, χρωμοσωμικοί χάρτες. Τα γονίδια στους πληθυσμούς, συχνότητες γονιδίων, παράμετροι ποικιλότητας, εξελικτικοί παράγοντες, αναπαραγωγικό σύστημα, μοντέλα. Εφαρμογές στη βελτίωση και προστασία των δασοπονικών ειδών.

2. Σκοπός μαθήματος

Η κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών αρχών που διέπουν τη ροή της γενετικής πληροφορίας από γενιά σε γενιά και της σχέσης τους με τα δασικά οικοσυστήματα.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές της κληρονομικότητας
 • Αναγνωρίζουν τη σημασία της γενετικής ποικιλότητας για τη λειτουργία των δασικών οικοσυστημάτων
 • Αντιλαμβάνονται τις δυνάμεις της εξέλιξης που διαμορφώνουν τη γενετική ποικιλότητα σε ένα φυσικό οικοσύστημα
4.Τρόπος διδασκαλίας
 1. Διαλέξεις 60%
 2. Εργαστήρια 10%
 3. Ασκήσεις Εφαρμογής 30%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού προσομοίωσης πληθυσμιακών μεγεθών, προβολή μικρών ταινιών με αναλύσεις και παρουσιάσεις διαφόρων θεμάτων και παραδειγμάτων

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Όχι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Ναι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγικές έννοιες
2 Μοριακή βάση της Γενετικής
3 Μοριακή βάση της Γενετικής
4 Χρωμοσώματα Κυτταροδιαιρέσεις
5 Χρωμοσώματα Κυτταροδιαιρέσεις
6 Μενδελική Γενετική
7 Μενδελική Γενετική
8 Μη Μενδελική Κληρονομικότητα
9 Γονιδιακοί Δείκτες
10 Πληθυσμιακή Γενετική
11 Πληθυσμιακή Γενετική
12 Εξελικτικές Δυνάμεις


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Δομή και λειτουργία γενετικού εργαστηρίου
2 Ηλεκτροφόρηση ενζύμων και DNA
3 PCR


8. Συγγράμματα
 • Κων/νος Πανέτσος, Γενετική και Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών - Γενετική. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη
 • Σταμάτης Ν. Αλαχιώτης, Εισαγωγή στη Γενετική. Ελληνικά Γράμματα (2005), ISBN 9604420240
 • Μιχαήλ Γ. Λουκάς, Γενετική των Πληθυσμών. Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε. (2003), ISBN 9603514608.
 • Douglas J. Futuyama, Εξελικτική Βιολογία. Μετάφραση: Λ. Ζούρος, Δ. Κολλάρος, Α. Μαγουλάς, Θ. Μαχιάς, Ε. Ροΐδου. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ISBN 960-7309-20-0.
 • Θεοδόσιος Ντομπζάνσκυ, Η Γενετική της Εξελικτικής Εορείας. Μετάφραση: Κώστα Δ. Καστρίτση. Εκδόσεις Κυριακίδη Αφοί (1999). ISBN 9603433772.
 • Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Γενετική. Εκδόσεις Κυριακίδη Αφοί, ISBN 9603432970

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5