Δασική Διαχειριστική ΙΙ

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Σπυρίδων Γαλατσίδας

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Μεθοδολογία διαχείρισης δασών. Σκοπός, μορφή, σύνταξη, ενημέρωση και αναθεώρηση του διαχειριστικού σχεδίου και των πινάκων υλοτομίας.

2. Σκοπός μαθήματος

Μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης των μεθόδων διαχείρισης στην Ευρώπη, αναγνώριση των βασικών παραγόντων που επηρέασαν τη μεθοδολογία διαχείρισης και της σημασίας τους στη σύγχρονη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. Γνώση των σημερινών μεθόδων διαχείρισης και της σύγχρονης τεχνολογίας. Εξοικείωση με τα περιεχόμενα του διαχειριστικού σχεδίου.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Επιλέγουν κατάλληλες μεθόδους διαχείρισης ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες ενός δασικού οικοσυστήματος
  • Συνδυάζουν ορθολογικά τις πολλαπλές λειτουργίες του δασικού οικοσυστήματος
  • Οργανώνουν τη διαδικασία παραγωγής πολλαπλών αγαθών και υπηρεσιών από το δασικό οικοσύστημα.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 60%
  2. Ασκήσεις Εφαρμογής (ατομική) 40%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Παρουσιάσεις μέσω PowerPoint, επίλυση ασκήσεων με υπολογιστικά φύλλα (Excel).

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Σχεδιασμός στη δασοπονία
2 Διάκριση των μεθόδων διαχείρισης - Παράγοντες διαφοροποίησης
3 Μέθοδος των ετησίων υλοτομίων - Μέθοδος περιοδικών ξυλωδών λημμάτων
4 Μέθοδος περιοδικών υλοτομίων - Συνδυασμένη μέθοδος
5 Μέθοδος μόνιμων περιοδικών υλοτομίων - Μεταβλητών περιοδικών υλοτομίων
6 Απόλυτη κατά συστάδα διαχείριση - Μέθοδος των κλάσεων ηλικίας
7 Μέθοδος των κλάσεων ηλικίας με κατά συστάδα σχεδιασμό
8 Μέθοδοι των μαθηματικών τύπων
9 Μέθοδοι ελέγχου
10 Πολλαπλή χρήση και διαχείριση
11 Η σύγχρονη τεχνολογία στο διαχειριστικό σχέδιο
12 Το περιεχόμενο του διαχειριστικού σχεδίου
13 Το περιεχόμενο του διαχειριστικού σχεδίου


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1
2
3 Εφαρμογή της μεθόδου των ετησίων υλοτομίων - Εφαρμογή της μεθόδου των περιοδικών ξυλωδών λημμάτων
4 Εφαρμογή της μεθόδου των περιοδικών υλοτομίων
5 Εφαρμογή της συνδυασμένης μεθόδου
6 Εφαρμογή των μεθόδων των μόνιμων περιοδικών υλοτομίων και των Μεταβλητών περιοδικών υλοτομίων
7 Εφαρμογή της μεθόδου των κλάσεων ηλικίας με κατά συστάδα σχεδιασμό - Μερικός σχεδιασμός
8 Εφαρμογή της μεθόδου των κλάσεων ηλικίας με κατά συστάδα σχεδιασμό - Γενικός σχεδιασμός
9 Εφαρμογές των μαθηματικών τύπων στον έλεγχο αειφορίας
10 Εφαρμογή της μεθόδου ελέγχου
11 Περιπτώσεις εφαρμογής πολλαπλής χρήσης στη διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων
12 Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη διαχείριση
13 Ανάλυση περιεχομένων διαχειριστικού σχεδίου

8. Συγγράμματα
  • Αστέρης Κ. 1991. Δασική Διαχειριστική - Τόμος Β'. Α.Π.Θ. - Υπηρεσία Δημοσιευμάτων. Θεσσαλονίκη.
  • Ελευθεριάδης Ν. 2003. Διαχείριση Φυσικών Χερσαίων Οικοσυστημάτων - Διδακτικό Βοήθημα. Εκδόσεις Art of Text. Θεσσαλονίκη.

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5