Δασική Ενέργεια

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Τσατήρης Μιχαήλ

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Αρχές, μέθοδοι και μέσα αξιολόγησης και αξιοποίησης της δασικής ενέργειας. Η δασική βιομάζα ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας. Ικανότητα των δασών και των δασικών εκτάσεων για την παραγωγή ενέργειας. Υφιστάμενη κατάσταση και πληθυσμιακές ανάγκες ενέργειας, προβλήματα και προοπτικές αξιοποίησης της δασικής ενέργειας. Σχεδιασμός και μοντέλα δασικής ενέργειας. Παραγωγή ξυλοκαυσίμων και δασικών υπολειμμάτων (συγκομιδής και κατεργασίας ξύλου). Προβλήματα και προοπτικές παραγωγής και κατανάλωσης ξυλοκαυσίμων. Τρόποι επίτευξης επάρκειας δασικής ενέργειας.

2. Σκοπός μαθήματος

Καθώς τα ορυκτά καύσιμα αναπότρεπτα εξαντλούνται, το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων στράφηκε σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, μια εκ των οποίων είναι η βιοενέργεια και τα βιοκαύσιμα τα οποία παράγονται από την βιομάζα. Μία από τις κύριες μορφές βιομάζας είναι η δασική βιομάζα. Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της δασικής βιομάζας ως πρώτης ύλης για την παραγωγή βιοενέργειας και βιοκαυσίμων, των χαρακτηριστικών της δασικής βιομάζας και του δυναμικού της ως ενεργειακής πηγής, της ικανότητας των δασών και των δασικών εκτάσεων για την παραγωγή βιοενέργειας και βιοκαυσίμων και των αναγκών κυρίως των τοπικών πληθυσμών για κατανάλωση της βιοενέργειας, της αξιολόγησης και των προοπτικών αξιοποίησης της δασικής ενέργειας.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Επιλύουν ζητήματα σχετικά με τις δυνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης των διαφόρων τύπων και προελεύσεων της δασικής βιομάζας.
 • Αξιολογούν:
  1. το υφιστάμενο δυναμικό και τις προοπτικές αξιοποίησης της δασικής βιομάζας για την παραγωγή βιοενέργειας και βιοκαυσίμων,
  2. τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την αξιοποίηση της δασικής βιομάζας ως πηγής ενέργειας, και
  3. την συμβολή της δασικής βιοενέργειας στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.
 • Αναγνωρίζουν τους διάφορους τύπους και προελεύσεις της δασικής βιομάζας, τα χαρακτηριστικά της καθώς και τις διάφορες τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησής της και τα αντίστοιχα παραγόμενα προϊόντα.
 • Εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκόμισαν στον επαγγελματικό τομέα.
4.Τρόπος διδασκαλίας
 1. Διαλέξεις 60%
 2. Εργαστήρια 40%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class, Χρήση e-Media, e-Quiz/e-Test, Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Κύριες μορφές βιομάζας διαθέσιμες για παραγωγή ενέργειας
2 Τύποι και προελεύσεις δασικής βιομάζας διαθέσιμες για παραγωγή ενέργειας
3 Χαρακτηριστικά της δασικής βιομάζας ως ενεργειακής πηγής.
4 Προετοιμασία της πρώτης ύλης για ενεργειακή αξιοποίηση
5 Δυναμικό δασικής βιομάζας διαθέσιμης για ενεργειακούς σκοπούς
6 Τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης της δασικής βιομάζας και τα αντίστοιχα παραγόμενα προϊόντα.
7 Προοπτικές αξιοποίησης της δασικής βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας - Βιοενεργειακά πάρκα
8 Κατηγορίες βιοενεργειακών πάρκων
9 Δομή βιοενεργειακού πάρκου
10 Καταναλωτές βιοενεργειακών πάρκων.
11 Στρατηγική ανάπτυξης βιοενεργειακών πάρκων.
12 Οφέλη από την αξιοποίηση της δασικής βιομάζας ως πηγής ενέργειας.
13 Συμβολή της δασικής βιοενέργειας στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Εκτίμηση του θεωρητικού δυναμικού δασικής βιομάζας διαθέσιμης για ενεργειακή αξιοποίηση.
2 Εκτίμηση του τεχνικά εκμεταλλεύσιμου δυναμικού δασικής βιομάζας διαθέσιμης για ενεργειακή αξιοποίηση.
3 Εκτίμηση του οικονομικά εκμεταλλεύσιμου δυναμικού δασικής βιομάζας διαθέσιμης για ενεργειακή αξιοποίηση.
4 Εκτίμηση της παραγωγής δασικής βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς.
5 Εκτίμηση της κατανάλωσης δασικής βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς.
6 Προβλέψεις της παραγωγής δασικής βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς με την βοήθεια μαθηματικών εξισώσεων.
7 Προβλέψεις της κατανάλωσης δασικής βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς με την βοήθεια μαθηματικών εξισώσεων.
8 Αξιολόγηση των τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης της δασικής βιομάζας και των αντίστοιχων παραγόμενων προϊόντων.
9 Εκτιμήσεις οικονομικών οφελών από την ενεργειακή αξιοποίηση της δασικής βιομάζας.
10 Εκτιμήσεις κοινωνικών οφελών από την ενεργειακή αξιοποίηση της δασικής βιομάζας.
11 Εκτιμήσεις περιβαλλοντικών οφελών από την ενεργειακή αξιοποίηση της δασικής βιομάζας.
12 Εκτιμήσεις της συμβολής της δασικής βιοενέργειας στην τοπική ανάπτυξη.
13 Εκτιμήσεις της συμβολής της δασικής βιοενέργειας στην περιφερειακή ανάπτυξη.

8. Συγγράμματα
 • Σημειώσεις του διδάσκοντα
 • Αλιβιζάτος, Γ., Στελακάτος, Κ. και Α. Τορτοπίδης. 1991. Ενεργειακά Πάρκα. Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα (Βιβλίο, σύνολο σελίδων 157).

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5