Δασική Οδοποιία

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Δρόσος Βασίλειος

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Βασικές αρχές οδοποιίας, υλικά, μέσα και μέθοδοι. Ταξινόμηση των δασικών δρόμων. Μελέτη και χάραξη δασικών δρόμων. Στοιχεία για την κατασκευή και συντήρηση δασικών δρόμων και επίδραση στο περιβάλλον από την κατασκευή τους.

2. Σκοπός μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισαγάγει τους φοιτητές στο πνεύμα της δασικής οδοποιίας και να τους καταστήσει ικανούς να μελετούν στοιχεία του δασικού δρόμου για την εξυπηρέτηση γεωτεχνικών έργων.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • υπολογίζουν τα βασικά μεγέθη του δασικού δρόμου
  • σχεδιάζουν το δασικό δρόμο
  • αναγνωρίζουν τυχόν προβλήματα που θα υπάρξουν κατά τη χάραξη και να χαράσσουν το σχεδιαζόμενο δρόμο στο έδαφος
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 60%
  2. Εργαστήρια 20%
  3. Ασκήσεις Εφαρμογής 20%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Χρήση e-Media: Power Point.

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Γενικά περί οδοποιίας. Ιστορική εξέλιξη της Οδοποιίας.
2 Δασική οδοποιία. Ορισμοί. Κατηγορίες δασικών δρόμων.
3 Αλληλεπιδράσεις δασοπονικών συνθηκών και δασικών δρόμων.
4 Καθορισμός των στοιχείων απεικόνισης του σώματος του δασικού δρόμου.
5 Οχήματα.
6 Χάραξη δασικού δρόμου.
7 Σχεδίαση οριζοντιογραφίας και κατά μήκος τομής του δασικού δρόμου.
8 Σχεδίαση κατά πλάτος τομών του δασικού δρόμου.
9 Εδαφομηχανικά χαρακτηριστικά στοιχεία. Εδαφομηχανικές συνθήκες.
10 Οδόστρωμα: γενικά. Μέρη οδοστρώματος. Κατηγορίες οδοστρωμάτων.
11 Οδοστρώματα: κατασκευή εύκαμπτων οδοστρωμάτων.
12 Οδοστρώματα: δύσκαμπτα.
13 Ασφαλτικές επιστρώσεις.


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Εισαγωγικές έννοιες χρήσιμες για την εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων.
2 Χάραξη ισοκλινούς και πολυγωνικής στην οριζοντιογραφία.
3 Χάραξη των καμπύλων τμημάτων του δρόμου και πύκνωση πάνω στην οριζοντιογραφία.
4 Σχεδιασμός της γραμμής του εδάφους στη μηκοτομή.
5 Υπολογισμός και σχεδιασμός των υπολοίπων στοιχείων στη μηκοτομή.
6 Σχεδιασμός γραμμής δρόμου (ερυθράς).
7 Σχεδιασμός διατομών (κατά πλάτος τομών) του δρόμου.
8 Υπολογισμός όγκου εκχωμάτων. Κατάρτιση πίνακα χωματισμών.
9 Υπολογισμός και σχεδιασμός διαπλάτυνσης μίας καμπύλης.
10 Υπολογισμός και σχεδίαση επίκλισης.
11 Σχεδίαση ανακάμπτοντος ελιγμού.
12 Σχεδίαση μηκοτομή ανακάμπτων ελιγμού.
13 Σχεδιασμός κατά μήκος και κατά πλάτος τομής πλακοσκεπούς οχετού.

8. Συγγράμματα
  • Περιβαλλοντική Οδοποιία, Σταύρος Τσώχος, University Studio Press.
  • Οδοποιία – κατασκευή των οδικών έργων, Μουρατίδης Α., University Studio Press.
  • Δασική Οδοποιία (Μέρος 1ο), Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ.

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5