Δασική Οικονομική

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Κ. Σούτσας Καθηγητής

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Βασικές αρχές της δασικής οικονομικής. Οικονομική των συντελεστών της δασικής παραγωγής. Προσφορά και ζήτηση δασικών προϊόντων. Διεμπόρευση δασικών προϊόντων (marketing). Κοινωνικός και οικονομικός σχεδιασμός στις δασικές εκμεταλλεύσεις. Σχεδιασμός και διαχείριση των δασικών επιχειρήσεων. Μικροοικονομική ανάλυση των δασικών εκμεταλλεύσεων.

2. Σκοπός μαθήματος

Εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές έννοιες της οικονομικής των συντελεστών της δασικής παραγωγής και της διάθεσης των δασικών προϊόντων.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν τις βασικές έννοιες οικονομικές έννοιες στη δασοπονία
  • Κοστολογούν τη δασική παραγωγή
  • Καταρτίζουν δείκτες διάθεσης του ξύλου και των προϊόντων του
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 60%
  2. Εργαστήρια και Ασκήσεις Εφαρμογής 40%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class, Χρήση e-Media, e-Quiz/e-Test, Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι (Προαιρετικά)
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Βασικές έννοιες. Οικονομική των δασικών εκμεταλλεύσεων και δασική πράξη
2 Η οικονομική δραστηριότητα και η αρχή της οικονομικότητας. Η παραγωγική διαδικασία και οι συντελεστές της παραγωγής
3 Οι έννοιες της εισροής και της εκροής. Η παραγωγικότητα και τα μέτρα βελτίωσής της
4 Η οικονομικότητα και η επικέρδεια. Αρχές κατανομής της οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς. Ανατοκισμός, Προεξόφληση – Κεφαλαιοποίηση
5 Κεφαλαιοποίηση ίσων ετησίων αειφορικών προσόδων. Υπολογισμός αειφορικής ετήσιας προσόδου. Κεφαλαιοποίηση ίσων ετησίων προσόδων ορισμένου πλήθους
6 Κεφαλαιοποίηση ίσων απείρου πλήθους περιοδικών προσόδων. Κεφαλαιοποίηση ίσων περιοδικών προσόδων ορισμένου πλήθους. Κεφαλαιοποίηση προσόδων που περικλείουν σταθερό ποσοστό αύξησής τους. Συνεκτίμηση του πληθωρισμού στα προβλήματα κεφαλαιοποίησης
7 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δασικής εκμετάλλευσης. Τύποι δασικών εκμεταλλεύσεων
8 Έδαφος. Ξυλαπόθεμα – Κεφάλαιο. Η εργασία ως συντελεστής της παραγωγής
9 Κοστολόγηση της δασικής παραγωγής Ι
10 Κοστολόγηση της δασικής παραγωγής ΙΙ
11 Οι δαπάνες κατά θέση και φορέα κόστους
12 Φορείς της ζήτησης προϊόντων ξύλου πρωτογενής παραγωγής. Δείκτες διάθεσης του ξύλου
13 Οι πωλήσεις των προϊόντων και οι προοπτικές τους.


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Ισοδυναμία οικονομικών μεγεθών – Γεωμετρικές πρόοδοι
2 Συναρτήσεις παραγωγής
3 Οικονομικότητα, Παραγωγικότητα
4 Ανατοκισμός – Προεξόφληση – Κεφαλαιοποίηση
5 Κεφαλαιοποίηση προσόδων
6 Κεφαλαιοποίηση προσόδων
7 Κεφαλαιοποίηση προσόδων
8 Αποσβέσεις
9 Αποσβέσεις
10 Κοστολόγηση
11 Κοστολόγηση
12 Δείκτες διάθεσης της παραγωγής
13 Οικονομοτεχνικές μελέτες

8. Συγγράμματα
  • Ν. Στάμου, Δασική Οικονομική Ι Οικονομική των Δασικών Εκμεταλλεύσεων Υπηρεσία Δημοσιευμάτων του Α.Π.Θ. 1985
  • Θ. Λιανός κά., Αγροτική Οικονομική, Εκδόσεις Μπένου, 1998

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5