Δασική Πολιτική I

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Ταμπάκης Στυλιανός

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Αρχές και μέσα οργάνωσης της οικονομίας των δασικών φυτοπαραγωγικών πόρων. Μελέτη των στόχων και των σκοπών της δασικής πολιτικής και αξιολόγηση τους, η λήψη αποφάσεων για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων μέσων για την πραγματοποίηση τους.

2. Σκοπός μαθήματος

Οι σκοποί της δασικής πολιτικής είναι στη φύση τους πολλαπλοί και σχετίζονται με διάφορα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία. Η επίλυση των προβλημάτων γίνεται με γνώμονα τις δυνατότητες του δάσους ως κοινωνικό αγαθό για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής κοινωνικής ευημερίας.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • να προτείνουν λύσεις στη σύγχρονη κοινωνία σχετικά με διάφορα δασοκοινωνικά, δασοοικονομικά και δασοπολιτικά προβλήματα.
  • να συντονίζουν τις επιμέρους δασοπολιτικές δραστηριότητες στα πλαίσια της δασοπονίας πολλαπλών σκοπών για την κάλυψη των αναγκών του κοινωνικού συνόλου που εξαρτώνται από το δάσος.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 60%
  2. Εργαστήρια και Ασκήσεις Εφαρμογής 40%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Παρουσίαση Power Point

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι (Προαιρετικά)
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Ιστορική εξέλιξη της Δασικής Πολιτικής.
2 Βάσεις και αρχές της Δασικής Πολιτικής.
3 Ανάλυση και διαμόρφωση της Δασικής Πολιτικής.
4 Κριτήρια και μέσα Δασικής Πολιτικής – Λήψη δασοπολιτικών αποφάσεων.
5 Φυσικοί πόροι: Χρήση και διαχωρισμός επιπτώσεις από την χρήση τους. Το περιβάλλον ως φυσικός πόρος: Περιβαλλοντική ποιότητα και ρύπανση.
6 Πληθυσμός, οικονομική ανάπτυξη και περιβάλλον. Πολιτική της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
7 Σχέσεις «Δάσος – Λαός» από χωροταξική άποψη και οικονομικές επιπτώσεις.
8 Δασική ιδιοκτησία. Προβλήματα των δασοκτημόνων.
9 Σύσταση δασικής ιδιοκτησίας και εμπράγματα δικαιώματα. Δημόσια ιδιοκτησία και κρατική επιτήρηση στις διάφορες μορφές δασοπονίας.
10 Δασικοί Συνεταιρισμοί και Δασική Πίστη και Ασφάλιση.
11 Προβλήματα και κοινωνικός ρόλος της δασοπονίας. Κοινωνική και οικονομική σημασία των συντελεστών της δασικής παραγωγής.
12 Οικονομική αξιολόγηση του δάσους και των δασικών εκτάσεων ως πηγή πρώτων υλών, ενέργειας, αναψυχής και εισοδήματος.
13 Οικονομική ανάπτυξη και προγραμματισμός και η θέση της Δασικής Πολιτικής. Διεθνή οικονομικά ζητήματα και Δασική Πολιτική.


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1-6 Ασκήσεις μελέτης της Δασικής Πολιτικής Ι με απλά παραδείγματα.
7-8 Παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί μια έρευνα – Μεθοδολογία Έρευνας.
9-13 Σύνθεση και παρουσίαση θεμάτων (ομαδικά ή ατομικά από τους φοιτητές) σχετικά με τη Δασική Πολιτική I.

8. Συγγράμματα
  • Παπασταύρου Α.Κ., 2006. Δασική Πολιτική, Τεύχος Α΄. Εκδόσεις Πήγασος, Θεσσαλονίκη.

Δεν υπάρχουν άλλα συγγράμματα στην ελληνική γλώσσα που να καλύπτουν το περιεχόμενο του μαθήματος. Ξενόγλωσσα συγγράμματα διαθέτει η βιβλιοθήκη του Τμήματος.


9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5