Δασική Φυτοκοινωνιολογία

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Γιώργος Κοράκης

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Για να γνωρίσω τη συστηματική και ταξινόμηση της βλάστησης. Η διεθνής πρακτική για τη διαχείριση και την προστασία ειδών και βιοτόπων, σήμερα βασίζεται στον κλάδο της συστηματικής της βλάστησης-συνσυστηματικής.

1. Περιγραφή

Εξέλιξη της Φυτοκοινωνιολογίας. Έρευνα των φυτοσυστάδων. Διαίρεση της βλάστησης και μονάδες της. Τύποι φυσικών οικοτόπων. Ταξινόμηση της βλάστησης της Ελλάδας. Συνχωρολογία. Εφαρμογές της Φυτοκοινωνιολογίας στη Δασοπονία και Λιβαδοπονία.

2. Σκοπός μαθήματος

Εισαγωγή των φοιτητών στην έννοια α)της σύνθεσης των φυτοκοινωνιών μέσω της έρευνας της δομής και της χλωριδικής σύνθεσης των φυτοκοινοτήτων και β) της συνσυστηματικής μέσω της δημιουργίας ενός ιεραρχικού συστήματος ταξινόμησης των φυτοκοινωνιών.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • εφαρμόζουν τη μεθοδολογία ανάλυσης φυτοσυστάδων
  • επεξεργάζονται χλωριδικά δεδομένα φυτοσυστάδων
  • ερμηνεύουν μονάδες βλάστησης και τύπους οικοτόπων που αναφέρονται σε φυσικές ή ημι-φυσικές περιοχές
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 80%
  2. Εργαστήρια 20%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Παρουσιάσεις Power Point, dvd films

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εξέλιξη και γνωστικό πεδίο της Φυτοκοινωνιολογίας
2 Μονάδες βλάστησης με φυσιογνωμικά κριτήρια, διάπλαση
3 Βιοτικές μορφές, βιοτικά φάσματα
4 Ερευνα φυτοσυστάδων. Επιλογή δειγματοληπτικών επιφανειών
5 Διενέργεια φυτοληψίας, καθορισμός πληθοκάλυψης
6 Μονάδες βλάστησης με χλωριδικά κριτήρια, Braun-Blanquet
7 Ταξινόμηση μονάδων, χαρακτηριστικά και διαφοριστικά είδη
8 Τύποι ενδιαιτημάτων-οικοτόπων
9 Σχέσεις ομοιότητας, συντελεστής συσχέτισης
10 Δυναμική της βλάστησης. Φυτοκοινωνία κλίμαξ
11 Ζώνες δασικής βλάστησης της Ελλάδας
12 Συνχωρολογία
13 Εφαρμογές στη Δασοπονία και Λιβαδοπονία


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Επιλογή δειγματοληπτικής επιφάνειας και διενέργεια φυτοληψίας
2 Επεξεργασία φυτοληψιών με πίνακες

8. Συγγράμματα
  • Αθανασιάδης Νικόλαος. 1986. Δασική Φυτοκοινωνιολογία. Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3