Δασικό Δίκαιο

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Ταμπάκης Στυλιανός και Τσαντόπουλος Γεώργιος

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Κανόνες δικαίου και διάκριση εξουσιών. Γενικά περί δασικής ιδιοκτησίας. Διαχείριση δημοσίων και μη δασών. Μέτρα προστασίας δασών και δασικών εντάσεων. Ειδικές διατάξεις για τις αναδασώσεις, την προστασία των δασών, τα δασικά έργα και τη θήρα. Ποινικές και δικονομικές διατάξεις.

2. Σκοπός μαθήματος

Εισαγωγή των φοιτητών σε βασικές έννοιες δασικού δικαίου.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • να αντιληφθούν προκαταρκτικές έννοιες δικαίου.
  • να αντιληφθούν αρχές αστικού δικαίου
  • να αντιληφθούν βασικές έννοιες δασικού δικαίου
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 60%
  2. Εργαστήρια και Ασκήσεις Εφαρμογής 40%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Παρουσίαση Power Point

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή – Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Γενικές έννοιες δικαίου.
2 Δικαιώματα.
3 Υποκείμενα έννομων σχέσεων.
4 Δικαιοπραξίες. Διάρθρωση των δικαστηρίων.
5 Νομικές πράξεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
6 Οθωμανικό γαιοκτητικό σύστημα. Συνθήκες δασικής ιδιοκτησίας.
7 Πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας.
8 Αναγνώριση εμπράγματων δικαιωμάτων.
9 Συμβούλια και επιτροπές.
10 Διαχείριση δασών. Υλοτομία.
11 Διάθεση δασικών προϊόντων των δημοσίων δασών. Δασώσεις και αναδασώσεις.
12 Νομικοί περιορισμοί της δασικής νομοθεσίας. Μέτρα προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων.
13 Επεμβάσεις στα δάση και τις δασικές εκτάσεις. Θήρα. Ποινικές – ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις.


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1-8 Ασκήσεις μελέτης του Δασικού Δίκαιου μέσα από την νομολογία για διάφορα θέματα της δασικής πράξης (αυτών που οι φοιτητές δεν θα επιλέξουν να παρουσιάσουν οι ίδιοι).
9-13 Σύνθεση, παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων (ομαδικά ή ατομικά από τους φοιτητές) σχετικά με το Δασικό Δίκαιο.

8. Συγγράμματα
  • Γούπος Χ., 2008. Δασικό Δίκαιο. Σημειώσεις Α.Π.Θ.
  • Κουτούπα-Ρεγκάκου Ε., 2007. Δίκαιο του Περιβάλλοντος. Β΄ έκδοση επαυξημένη» της, εκδόσεις Σάκουλα ΑΕ.

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3