Δασικό Κτηματολόγιο

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Δρόσος Βασίλειος

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Βασικές αρχές του αντικειμένου του κτηματολογίου. Μέσα και μέθοδοι κατάρτισης δασικού κτηματολογίου, κτηματολογικά συστήματα. Στοιχεία για την καταγραφή και εξασφάλιση της κυριότητας των δασικών εκτάσεων.

2. Σκοπός μαθήματος

Εισαγωγή των φοιτητών στην έννοια του κτηματολογίου και εξοικείωση με τα μέσα και τις μεθόδους κατάρτισης τόσο των ειδικών κτηματολογίων, όπως το δασικό, όσο και του εθνικού κτηματολογίου.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • μπορούν να διενεργήσουν κτηματογράφηση μίας δασικής περιοχής χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και εφαρμόζοντας μεθόδους από τις πιο κλασικές έως τις πιο σύγχρονες.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 50%
  2. Εργαστήρια 20%
  3. Ασκήσεις Εφαρμογής 30%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Χρήση e-Media: Power point, DVD.Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού: Leica photogrammetry suite, ADAM Software.

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγή στο κτηματολόγιο. Ορισμός. Ιστορική εξέλιξη.
2 Τεχνική περιγραφή του Κτηματολογίου.
3 Μέθοδοι αποτύπωσης. Κλασικές τοπογραφικές μέθοδοι, Φωτογραμμετρικές μέθοδοι.
4 Ορθοφωτογραμμετρικές, Ψηφιακής Φωτογραμμετρίας.
5 Συνδυασμός των κλασσικών - φωτογραμμετριών - ορθοφωτογραμμετικών μεθόδων.
6 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεθόδων. Οικονομοτεχνική σύγκριση μεθόδων δασικού κτηματολογίου.
7 Τεχνικές προδιαγραφές Εθνικού Κτηματολογίου και κατάρτισης των Δασικών Χαρτών.
8 Συστήματα αναφοράς - Συστήματα προβολής.
9 Οικονομική (θεματική) αξιολόγηση.
10 Νομική κατοχύρωση (κτηματικά βιβλία – κτηματικά γραφεία).
11 Τράπεζα πληροφοριών – Σύστημα πληροφοριών γης.
12 Απόψεις – Προτάσεις (Δασικό κτηματολόγιο, Εθνικό κτηματολόγιο).
13 Απόψεις – Προτάσεις (Δασικοί χάρτες, Κτηματικά γραφεία, Η επανάληψη αρχή μάθησης).


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Εισαγωγή σε έννοιες και θέματα σχετικά με το κτηματολόγιο και ειδικότερα το δασικό.
2 Μετατροπή σε προβολή HATT.
3 Μετατροπή συντεταγμένων από HATT στην εγκάρσια προβολή 3°.
4 Μετατροπή συντεταγμένων από HATT στην εγκάρσια προβολή ΕΓΣΑ ’87.
5 Μετατροπές συντεταγμένων από γεωδαιτικές (φ, λ) σε HATT.
6 Γεωδαιτικός σταθμός.
7 Αποτύπωση περιοχής με γεωδαιτικό σταθμό.
8 Σχεδιασμός διαγράμματος που προέκυψε από το γεωδαιτικό σταθμό.
9 Αναλυτικός φωτογραμμετρικός σταθμός.
10 Απόδοση διαγράμματος με αναλυτικό φωτογραμμετρικό σταθμό.
11 Ψηφιακός φωτογραμμετρικός σταθμός.
12 Απόδοση διαγράμματος με ψηφιακό φωτογραμμετρικό σταθμό.
13 Σύγκριση και έλεγχος ακρίβειας μεταξύ των τριών διαγραμμάτων. Απόδοση εργασιών στους φοιτητές με διευκρινιστικές επεξηγήσεις.


8. Συγγράμματα
  • Δασικό και Αγροτικό Κτηματολόγιο, Αριστοτέλης – Κοσμάς Γ. Δούκας, Εκδόσεις Γιαχούδη.
  • Κτηματολόγιο, Αρβανίτης Απόστολος, Εκδόσεις Π. Ζήτη & Σια Ο.Ε.

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5