Δασοκομία Πόλεων

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Ηλίας Μήλιος

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

1. Περιγραφή

Γενικές έννοιες της Δασοκομίας πόλεων. Οικολογικά και περιβαλλοντικά προβλήματα των κατοικημένων χώρων, επίδραση του πρασίνου στο αστικό κλίμα.. Διαβίωση των δέντρων στην πόλη. Κριτήρια επιλογής δέντρων και θάμνων για τη δημιουργία συστάδων πρασίνου στις πόλεις.

2. Σκοπός μαθήματος

Εισαγωγή και εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα επίδρασης του πρασίνου στο αστικό κλίμα, επίδρασης των σταθμών που δημιουργούνται στις κατοικημένες περιοχές στην εγκατάσταση και ανάπτυξη των δέντρων, επιλογής των κατάλληλων ειδών για τη δημιουργία αστικού πρασίνου, χειρισμού και διαχείρισης των δέντρων της πόλης.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Να επιλέγουν τα κατάλληλα είδη για τη δημιουργία αστικού πρασίνου, ανάλογα με τις οικολογικές συνθήκες που επικρατούν και τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν.
  • Να σχεδιάσουν την εγκατάσταση, το συνολικό χειρισμό (προστασία κ.τ.λ.) και διαχείριση του αστικού πρασίνου με σκοπό τη βελτίωση των οικολογικών συνθηκών και την ανύψωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αστικών περιοχών.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 80%
  2. Ασκήσεις - Εργαστήρια 20%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Όχι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Οικολογικές Ιδιαιτερότητες του Αστικού Περιβάλλοντος
2 Επίδραση του Αστικού Πρασίνου στη Πόλη, Βελτίωση του Κλίματος
3 Μηχανικές Χρήσεις των Δέντρων, Έλεγχος Διάβρωσης και Προστασία Λεκανών Απορροής, Διαχείριση Αστικών Υδρολυμάτων, Μείωση Θορύβων
4 Μείωση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Μείωση Αντανακλάσεων και Αντιθαμβωτική Επίδραση, Έλεγχος Κυκλοφορίας, Αρχιτεκτονικές Χρήσεις των Δέντρων και Θάμνων
5 Αισθητικές χρήσεις των Δέντρων και Θάμνων, Προστασία από Ραδιενέργεια, Χρήση των Δέντρων για Οπτική Προστασία, Άλλες Χρήσεις
6 Εκλογή Κατάλληλων Ειδών, Οικολογική Εκλογή
7 Εκλογή των Ειδών με Βάση το Σκοπό Χρήσης
8 Επίδραση των Δέντρων στην Όραση και στις Άλλες Αισθήσεις
9 Αυξητικοί Χώροι
10 Τεχνικοί και Κυκλοφοριακοί Περιορισμοί στην Εγκατάσταση Νέων Δενδροστοιχιών, Εκλογή ειδών για την Εγκατάσταση Δενδροστοιχειών
11 Εκλογή ειδών για την Εγκατάσταση Δενδροστοιχειών, Μέτρα Περιποίησης των Δέντρων της Πόλης
12 Μέτρα Περιποίησης των Δέντρων της Πόλης, Μέτρα μετά τη Φύτευση
13 Διαχείριση, Χειρισμός και Περιποίηση των Δέντρων Δεντροστοιχειών


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Εκλογή Ειδών στο Αστικό Περιβάλλον
2 Εκλογή Ειδών στο Αστικό Περιβάλλον
3 Αυξητικοί Χώροι
4 Αυξητικοί Χώροι
5 Μέτρα Περιποίησης των Δέντρων της Πόλης
6 Μέτρα Περιποίησης των Δέντρων της Πόλης
7 Χειρισμός των Δέντρων Μετά τη Φύτευση
8 Χειρισμός των Δέντρων Μετά τη Φύτευση

8. Συγγράμματα
  • Δασοκομία Πόλεων 2001. Σπ. Ντάφης, Εκδόσεις Art of Text, Θεσσαλονίκη σελ. 198

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3