Δημόσιες Σχέσεις

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Γεώργιος Τσαντόπουλος

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Στη σημερινή εποχή η γνώση των Δημοσίων Σχέσεων είναι αναγκαία για όλους, καθώς οι αρχές εφαρμόζονται τόσο στο χώρο της ευρύτερης κοινωνίας όσο και στο χώρο της εργασίας. Το μάθημα παρουσιάζει τη θεωρία αλλά και εφαρμογές των Δημοσίων Σχέσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Δίνεται έμφαση σε θέματα που είναι χρήσιμα στη καθημερινή και επαγγελματική ζωή.

1. Περιγραφή

Ιστορική αναδρομή των Δημοσίων Σχέσεων. Ορισμός των Δημοσίων Σχέσεων. Οι σχέσεις του Μάρκετινγκ, της Διαφήμισης και των Δημοσίων Σχέσεων. Η διαδικασία της Επικοινωνίας. ΜΜΕ και Μαζική Κοινωνία. Εξουσία, ηγεσία και ηγέτες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Αρχές δημοσίων σχέσεων. Αποστολή και προϋποθέσεις εφαρμογής δημοσίων σχέσεων. Τα μέσα των δημοσίων σχέσεων. Τεχνικές επικοινωνίας. Σχεδιασμός δημοσίων σχέσεων και ανάδειξη φυσικών πόρων. Προγράμματα δημοσίων σχέσεων στην προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη των φυσικών πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος.

2. Σκοπός μαθήματος

Να κατανοήσει ο φοιτητής την φύση των Δημοσίων Σχέσεων και τις εφαρμογές τους μέσα από την ανάπτυξη και περιγραφή του ρόλου που διαδραματίζουν στην κοινωνία και στην επιχείρηση και στους οργανισμούς. Τελειώνοντας ο φοιτητής θα έχει εξοικειωθεί με την οργάνωση των Δημοσίων Σχέσεων και τη διαδικασία οργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν τη διαδικασία και τα συστατικά μέρη της επικοινωνίας
  • Γνωρίζουν τις διάφορες μορφές επικοινωνίας και να τις χρησιμοποιούν κατάλληλα
  • Γνωρίζουν τη διαφοροποίηση των Δημόσιων Σχέσεων, από τις άλλες μορφές επικοινωνίας
  • Καταρτίζουν κατάλληλα προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων
  • Οργανώνουν συνεντεύξεις τύπου και ειδικές εκδηλώσεις
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 67%
  2. Εργαστήρια 33%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Όλες οι διαλέξεις θα υποστηριχτούν μέσω παρουσιάσεων σε PowerPoint ενώ παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση δίνετε στη συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω ερωτήσεων και παραδειγμάτων.

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι (προαιρετικά)
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Σκοπός και Φύση των Δημοσιών Σχέσεων. Ιστορική Ανασκόπηση
2 Δημόσιες Σχέσεις Μάρκετινγκ και Διαφήμιση. Το έργο του στελέχους των Δημοσίων Σχέσεων
3 Επικοινωνία. Μαζική Επικοινωνία. Η διαδικασία της Επικοινωνίας
4 Εμπόδια στη Επικοινωνία. Η Επικοινωνία στις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
5 ΜΜΕ και Μαζική Επικοινωνία. Διαμορφωτές κοινής γνώμης
6 Εξουσία και ηγεσία. Χάρισμα και χαρισματικός ηγέτης
7 Πρακτικές πλευρές των Δημοσίων Σχέσεων. Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων. Γραφεία Συμβούλων Δημοσίων Σχέσεων
8 Το Πρόγραμμα των Δημοσίων Σχέσεων
9 Το δελτίο τύπου. Σύνταξη, παρουσίαση και αρχειοθέτηση του δελτίου τύπου.
10 Η συνέντευξη τύπου
11 Περιοδικό των εργαζομένων και Συνεργατών
12 Επικοινωνία μέσω επιστολών. Ενημερωτικά φυλλάδια
13 Ανάλυση ειδικής δραστηριότητας


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Παρουσίαση της έννοιας και της σημασίας των Δημοσίων Σχέσεων και παραδείγματα που θα δοθούν στους φοιτητές Πανεπιστημίου, στους υπαλλήλους ενός οργανισμού και στους υπαλλήλους μιας Δημόσιας Υπηρεσίας
2 Παραδείγματα από την καθημερινή ζωής για τις Δημόσιες Σχέσεις, το Μάρκετινγκ και Διαφήμιση
3 Η εσωτερική επικοινωνία σε μια δασική υπηρεσία. Πιθανά προβλήματα.
4 Πρόβλημα επικοινωνίας σε μια δημόσια υπηρεσία. Ποιο είναι; Ποιος το δημιουργεί; Πως το δημιουργεί; Πως το αντιμετωπίζετε σήμερα;
5 Ο ρόλος της κοινής γνώμης στη σύγχρονη κοινωνία. Παραδείγματα από διαφόρους τομείς.
6 Προσδιορισμός των κυριότερων παραγόντων επίδρασης στην διαμόρφωση μιας κοινής γνώμης για ένα περιβαλλοντικό θέμα.
7 Περιπτώσεις που το κράτος κάνει Δημόσιες Σχέσεις και αφορούν το εσωτερικό και εξωτερικό κοινό
8 Βραχυχρόνιο πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων για μια Περιφερειακή Διοίκηση Δασών
9 Μακροχρόνιο πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων για μια Περιβαλλοντική Οργάνωση
10 Οργάνωση συνέντευξης Τύπου για μια καθιερωμένη ενημέρωση του Δασαρχείου της περιοχής
11 Πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων για των εορτασμό των 10 ετών λειτουργίας του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
12 Δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων με στόχο την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση των κατοίκων μιας αγροτικής περιοχής από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων
13 Οργάνωση της ξενάγησης των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής, στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και παρουσίαση της δραστηριότητας του Τμήματος.

8. Συγγράμματα
  • Πιπερόπουλος, Γ., 2007. Επικοινωνώ άρα υπάρχω. Ηγεσία - Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις. 9η Έκδοση. Εκδόσεις Πιπερόπουλος. Θεσσαλονίκη
  • Μαγνήσαλης Κ., 2002. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ. 10η ΕΚΔΟΣΗ. Εκδόσεις INTERBOOKS. Αθήνα

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3