Διάνοιξη Δάσους - Μετατόπιση και Μεταφορά Δασικών Προϊόντων

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Δρόσος Βασίλειος

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Γενικές αρχές, ορισμός, αντικείμενο, δυνατότητες, μέσα, είδη και μέθοδοι της διάνοιξης του δάσους. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάνοιξη του δάσους (τεχνικοί, οικονομικοί – περιβαλλοντικοί και πολιτικοί). Βασικές αρχές σχεδιασμού και εκλογής της διάνοιξης του δάσους και δασοτεχνική ταξινόμηση εδαφών. Η άριστη διάνοιξη και υπολογισμοί για την οδική πυκνότητα, την οδική απόσταση, το ποσοστό διάνοιξης και την απόσταση μετατόπισης. Σχεδιασμός και μελέτη της διάνοιξης του δάσους με δρόμους και άλλες εγκαταστάσεις. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ της οδικής διάνοιξης και της κάρπωσης του ξύλου. Ορισμός, σκοπός και επιδιώξεις του δικτύου δασικών δρόμων και η συμβολή του στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ορεινού και δασικού χώρου. Απόψεις για το σχεδιασμό του δικτύου των δασικών δρόμων, παράγοντες που το επηρεάζουν, αλληλεπιδράσεις του με την ένταση της δασοπονίας, καθορισμός ορίων μετατόπισης και μεταφοράς του ξύλου, χαρακτηρισμός και κατάταξη των δασικών δρόμων.Στοιχεία για τη μελέτη δασικών δρόμων σε διαφορά εδαφομορφολογικά πεδία επιδράσεις από την κατασκευή του δικτύου δασικών δρόμων και μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης του δικτύου δασικών δρόμων. Αντικείμενο, σκοπός και διαίρεση της μεταφοράς του ξύλου. Αρχές, μέσα, μέθοδοι και συστήματα για τη μετατόπιση και τη μακρομεταφορά του ξύλου. Σύγχρονα μηχανικά μέσα μετατόπισης και μεταφοράς του ξύλου (επίγεια, εναέρια και υδάτινη μετατόπιση και μεταφορά). Μετατόπιση και μεταφορά του ξύλου με ελκυστήρες (απλοί και αρθρωτοί). Αρχές λειτουργίας και εγκαταστάσεις σχοινιοσυστημάτων. Μετακινούμενοι σχοινιογερανοί και τρόποι εγκατάστασης και λειτουργίας τους. Μελέτη, χάραξη και κατασκευή δικτύου δασικών δρόμων. Δασικός σιδηρόδρομος.

2. Σκοπός μαθήματος

Εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της διάνοιξης του δάσους και της μετατόπισης και μεταφοράς δασικών προϊόντων και εξοικείωση με τα μέσα, είδη και μέθοδοι της διάνοιξης του δάσους καθώς και με τις αρχές, μέσα, μεθόδους και συστήματα για τη μετατόπιση και τη μακρομεταφορά του ξύλου.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • εφαρμόσουν ένα σχέδιο διάνοιξης
  • αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέσα και μεθόδους μετατόπισης και μεταφοράς για την κάθε περιοχή και να είναι σε θέση να κατασκευάσουν σχοινιογερανό εάν το απαιτούν οι περιστάσεις.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 50%
  2. Εργαστήρια 50%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Χρήση e-Media: Power point.

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια - φροντιστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Γενικές αρχές, ορισμός, αντικείμενο, δυνατότητες, μέσα, είδη και μέθοδοι της διάνοιξης του δάσους.
2 Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάνοιξη του δάσους (τεχνικοί, οικονομικοί – περιβαλλοντικοί και πολιτικοί).
3 Βασικές αρχές σχεδιασμού και εκλογής της διάνοιξης του δάσους και δασοτεχνική ταξινόμηση εδαφών.
4 Στοιχεία διάνοιξης του δάσους.
5 Μέθοδοι εκτίμησης του βαθμού διάνοιξης.
6 Μετατόπιση.
7 Κατηγορίες μετατόπισης του ξύλου.
8 Μέθοδοι μετατόπισης με τη βοήθεια της βαρύτητας. Επίγεια μετατόπιση.
9 Ημιεναέρια, Εναέρια και Υδάτινη μετατόπιση.
10 Εκλογή των κατάλληλων μέσων και μεθόδων μετατόπισης του ξύλου.
11 Εγκαταστάσεις διεξαγωγής μετατόπισης του ξύλου.
12 Θέσεις συγκέντρωσης του ξύλου.
13 Επίγεια, Εναέρια και Υδάτινη μεταφορά.


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Διάνοιξη δάσους Υπολογισμός της υπάρχουσας οδικής πυκνότητας μίας δασικής περιοχής.
2 Η άριστη διάνοιξη και υπολογισμοί για την οδική πυκνότητα, την οδική απόσταση, το ποσοστό διάνοιξης και την απόσταση μετατόπισης της ίδιας δασικής περιοχής.
3 Σχεδιασμός και μελέτη της διάνοιξης του δάσους με δρόμους και άλλες εγκαταστάσεις.
4 Υπολογισμός των στοιχείων σταθερού σχοινιογερανού από τα στοιχεία της χάραξής του στο έδαφος. Σχεδιασμός της κατά μήκος τομής σταθερού σχοινιογερανού.
5 Συνθήκες φορτίου.
6 Yπολογισμός τάσεων.
7 Υπολογισμός των βελών κάμψης.
8 Υπολογισμός των τάσεων θλίψης.
9 Υπολογισμός στηριγμάτων σε λυγισμό.
10 Υπολογισμός στηριγμάτων με εγκάρσια δοκό σε λυγισμό.
11 Υπολογισμός έλκοντος και συρματόσχοινου επιστροφής.
12 Υπολογισμός διαστάσεων αγκύρωσης.
13 Σχεδιασμός αγκύρωσης μέσα στο έδαφος.

8. Συγγράμματα
  • Διάνοιξη Δάσους – Μεταφορά Δασικών Προϊόντων, Βασίλειος Κ. Δρόσος, Εκδόσεις Τζιόλα.

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5