Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Μάρης Φώτης, Επίκουρος Καθηγητή

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Για την απόκτηση ειδικευμένων γνώσεων σε θέματα διαχείριση υδατικών πόρων. Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο είναι σημαντικότατο λόγω της μειωμένης διαθεσιμότητας υδατικών πόρων στα πλαίσια της αλλαγής του κλίματος και της ανάγκης νέων τεχνικών διαχείρισης με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση.

1. Περιγραφή

Εισαγωγή : Έννοια και συνιστώσες της διαχείρισης υδατικών πόρων. Ορισμοί - Επιστημονικές περιοχές - Βασικό υπόβαθρο. Ιστορική ανασκόπηση. Ανάλυση της ζήτησης του νερού ανά χρήση. Ποσοτικές και ποιοτικές διαστάσεις. Σημειακές και μη σημειακές πηγές ρύπανσης. Ανάπτυξη στρατηγικής για τους υδατικούς πόρου. Αρχές διαχείρισης σε επίπεδο χώρας και υδατικού διαμερίσματος. Η Οδηγία - Πλαίσιο για τα νερά 2000/60. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Κριτήρια διαχείρισης σε αστικές, ημιαστικές, αγροτικές, δασώδεις, και νησιωτικές/ παράκτιες περιοχές. Ανθρωπογενείς πιέσεις πάνω στο κύκλο του νερού και εκτίμηση των επιπτώσεων τους. Ο ρόλος του κλίματος. Πιθανές επιδράσεις αλλαγής κλίματος. Αλλαγές χρήσεων γης και επιπτώσεις τους. Διαθεσιμότητα υδατικών πόρων. Εκτίμηση επιφανειακού και υπόγειου υδατικού δυναμικού. Συνδυασμένη διαχείριση υπόγειου και επιφανειακού νερού. Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκάνης απορροής. Οικονομική αξιολόγηση σεναρίων ανάπτυξης. Τεχνικές διαχείρισης - μέθοδοι μαθηματικού προγραμματισμού. Επιχειρησιακή διαχείριση υδατικού συστήματος και υποδομής. Βέλτιστη λειτουργία ταμιευτήρων. Αντιμετώπιση ακραίων γεγονότων. Διαχείριση πλημμύρων και ξηρασίας. Εκτίμηση επιπτώσεων από έργα και προγράμματα ανάπτυξης υδατικών πόρων. Υδατικοί πόροι σε υπερ-εθνικό επίπεδο. Διακρατική συνεργασία και μηχανισμοί επίλυσης διαφορών. Ο ρόλος διεθνών οργανισμών (Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμια Τράπεζα, Ηνωμένα Έθνη). Παραδείγματα διαχείρισης υδατικών πόρων σε αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενες, και ημιανάπτυκτες χώρες.

2. Σκοπός μαθήματος

Η γνώση των εννοιών, συνιστωσών και αρχών της διαχείρισης υδατικών πόρων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η κατανόηση των επιπτώσεων στους υδατικούς πόρους της αλλαγής του κλίματος και η ανάγκη εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης λεκάνης απορροής.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζουν προβλήματα διαχείρισης υδατικών πόρων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
  • Εφαρμόζουν τεχνικές διαχείρισης υδατικών συστημάτων με την χρήση μεθόδων μαθηματικού υπολογισμού.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 66,66%
  2. Εργαστήρια 33,33%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class, Χρήση e-Media: Παρουσιάσεις μέσω Power Point

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Όχι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγή - Διαχείρισης Υδατικών Πόρων - Ορισμοί
2 Ολοκληρωμένη & Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων
3 Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας - α΄ μέρος
4 Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας - β΄ μέρος
5 Ζήτηση Νερού
6 Νερό στην γεωργία - α' μέρος
7 Νερό στην γεωργία - β' μέρος
8 Επιφανειακό Υδατικό Δυναμικό - α' μέρος
9 Επιφανειακό Υδατικό Δυναμικό - β' μέρος
10 Διαχειριστικό Μοντέλο - α' μέρος
11 Διαχειριστικό Μοντέλο - β' μέρος
12 Τεχνικές Διαχείρισης - α' μέρος
13 Τεχνικές Διαχείρισης - β' μέρος

8. Συγγράμματα
  • «Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», Συγγραφέας : Μ. Μιμίμου, Εκδόσεις: Παπασωτηρίου, Έτος Έκδοσης: 2006
  • «Υδατικοί Πόροι: Τεχνική Υδρολογία», Συγγραφέας: Γ. Τσακίρης, Εκδόσεις: Συμμετρία, Έτος Έκδοσης: 1995

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3