Διαχείριση και Ανακύκλωση Απορριμμάτων

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Καρανικόλα Παρασκευή και Ταμπάκης Στυλιανός (το μάθημα στο νέο ακαδημαϊκό έτος είναι υπό προκήρυξη με το Π.Δ. 407/80)

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

1. Περιγραφή

Είδη απορριμμάτων και τρόποι συλλογής και μεταφορά τους. Μέθοδοι διαχείρισης απορριμμάτων. Ανακύκλωση υλικών και συστήματα ανακύκλωσης.

2. Σκοπός μαθήματος

Είναι να αντιληφθούν οι φοιτητές την ανάγκη και τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και ότι με ανακύκλωση των απορρίμματων γίνεται εξοικονόμηση χρήσιμων υλικών και ενέργειας.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • να αντιληφθούν ότι τα απορρίμματα δεν είναι απλά άχρηστα αντικείμενα, αλλά η αποκομιδή τους κοστίζει σε χρήμα και συμβάλει στην ρύπανση του περιβάλλοντος.
  • να κατανοήσουν την αναγκαιότητα διαχείρισης των απορριμμάτων και να γνωρίσουν τις μεθόδους της (υγειονομική ταφή, λιπασματοποίηση και καύση)
  • να κατανοήσουν την αναγκαιότητα και τις μεθόδους ανακύκλωσης.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 65%
  2. Ασκήσεις – Εργαστήρια 35%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Παρουσίαση Power Point

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγικές έννοιες
2 Είδη και χαρακτηριστικά των απορριμμάτων.
3 Τρόποι συλλογή των απορριμμάτων.
4 Οργάνωση της συλλογής των απορριμμάτων. Καθαριότητα των ακτών.
5 Χωριστή συλλογή. Μάντρες συλλογής απορριμμάτων.
6 Ανακύκλωση των απορριμμάτων.
7 Μέθοδοι επεξεργασίας απορριμμάτων. Υγειονομική ταφή.
8 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Διαχείριση χώρου διάθεσης.
9 Παραγωγή και ανάκτηση βιοαερίου.
10 Ρύπανση από διασταλάζοντα νερά.
11 Διαμόρφωση του χώρου μετά το τέλος της χρήσης του.
12 Λιπασματοποίηση των απορριμμάτων.
13 Καύση των απορριμμάτων. Καινούργιες μέθοδοι διαχείρισης των απορριμμάτων.


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1-10 Ασκήσεις μελέτης και προβληματισμού σχετικά με την διαχείριση και ανακύκλωση απορριμμάτων.
11-13 Σύνθεση, παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων (ομαδικά ή ατομικά από τους φοιτητές) σχετικά με τη διαχείριση και ανακύκλωση απορριμμάτων.

8. Συγγράμματα
  • Κόλια Π., 2004. Απορρίμματα. Αθήνα
  • Παναγιωτακόπουλου Δ., 2002. Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Εκδόσεις Ζηγός. Θεσσαλονίκη.
9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3