Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Γαρύφαλλος Αραμπατζής, Επίκουρος Καθηγητής

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Το μάθημα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και ευρύτερου ενδιαφέροντος γιατί αναλύονται σύγχρονα θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη του τουρισμού και ειδικότερα των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού και των επιπτώσεων τους στον ορεινό κυρίως χώρο.

1. Περιγραφή

Εισαγωγή - Βασικές έννοιες. Τα κυριότερα πρότυπα της τουριστικής ανάπτυξης. Προσφορά και ζήτηση τουριστικού προϊόντος. Κοινωνικές, οικονομικές, αναπτυξιακές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τουριστικός προγραμματισμός, στρατηγικές και μέθοδοι αξιολόγησης. Εργάσιμος και ελεύθερος χρόνος, κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου. Το “ταξίδι” ως προϊόν. Κίνητρα και συμπεριφορά του τουρίστα ως ταξιδιώτη και ως καταναλωτή. Μεθοδολογία ανάλυσης, έρευνα αγοράς και “βιομηχανία” του ταξιδιού και του τουρισμού. Οι δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό. Η τουριστική διαφήμιση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στους Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού. Τουρισμός και επικοινωνία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

2. Σκοπός μαθήματος

Εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες του τουρισμού και εμβάθυνση στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τις κοινωνικές, οικονομικές, αναπτυξιακές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν τις έννοιες του τουρισμού και ειδικότερα των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού που αναπτύσσονται κυρίως στις ορεινές περιοχές.
  • Διενεργούν έρευνες για την ειδική αυτή τουριστική αγορά
  • Καταρτίζουν σχέδια τουριστικής αξιοποίησης και ανάπτυξης ορεινών περιοχών.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 67%
  2. Εργαστήρια και Ασκήσεις Εφαρμογής 33%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class, Χρήση e-Media, e-Quiz/e-Test, Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι (προαιρετικά)
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγή – Βασικές έννοιες
2 Τα κυριότερα πρότυπα της τουριστικής ανάπτυξης
3 Προσφορά και ζήτηση τουριστικού προϊόντος
4 Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού
5 Η ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού
6 Ορεινός τουρισμός, Αγροτουρισμός
7 Τουριστικός προγραμματισμός, στρατηγικές και μέθοδοι αξιολόγησης
8 Εργάσιμος και ελεύθερος χρόνος, κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου
9 Το «ταξίδι» ως προϊόν. Κίνητρα και συμπεριφορά του τουρίστα ως ταξιδιώτη και ως καταναλωτή
10 Μεθοδολογία ανάλυσης, έρευνα αγοράς και «βιομηχανία» του ταξιδιού και του τουρισμού με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές εναλλακτικές μορφές
11 Οι δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό
12 Η τουριστική διαφήμιση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στους Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού
13 Τουρισμός και επικοινωνία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Οι οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού
2 Η χρήση δεικτών στον τουρισμό
3 Προσφορά και ζήτηση τουριστικού προϊόντος
4 Μέθοδοι αξιολόγησης στον τουρισμό
5 Μέθοδοι αξιολόγησης στον τουρισμό
6 Κατάρτιση σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης
7 Αξιολόγηση προγραμμάτων και σχεδίων τουριστικής ανάπτυξης
8 Μελέτες περίπτωσης
9 Μεθοδολογίες έρευνας τουριστικής αγοράς
10 Μεθοδολογίες έρευνας τουριστικής αγοράς
11 Οι δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό
12 Η τουριστική διαφήμιση
13 Τουρισμός και επικοινωνία

8. Συγγράμματα
  • Κ. Ζοπουνίδης και Ι. Σίσκος, Τουριστικό Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος. Αθήνα, 2006.
  • Χ. Κοκκώσης και Π. Τσάρτας, Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον, εκδόσεις Κριτική, 2001.

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3