Εκτροφή Θηραμάτων

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Ευστάθιος Παν. Τσαχαλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος της Θηραματοπονίας και έχει μεγάλη σημασία για την ολοκληρωμένη κατάρτιση του φοιτητή για την Διαχείριση και την προστασία των θηραμάτων.

1. Περιγραφή

Βασικές έννοιες περί εκτροφείων θηραμάτων. Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση εκτροφείων. Στελέχωση και εξοπλισμός εκτροφείων (κτιριακές εγκαταστάσεις, κλωβοί, εκτροφής, μηχανικός εξοπλισμός κ.ά). Βιολογία και οικολογία εκτρεφόμενων ειδών πτερωτών (Phasianus sp., A. chukar, C. coturnix) και τριχωτών θηραμάτων (L. Europeus, C.elaphus, C. capreolous, Sus scrofa). Θερμομητέρες, Κλωβοστοιχίες νεοσσών 1ης ανάπτυξης. Ειδική τεχνητή εκτροφή των παραπάνω θηραμάτων Μέτρα υγιεινής και προστασίας θηραμάτων.

2. Σκοπός μαθήματος

Εξοικείωση του φοιτητή με την οργάνωση και λειτουργία των εκτροφείων πτερωτών και τριχωτών θηραμάτων. Η απόκτηση γνώσεων για την σύνταξη μελετών σχετικά με την τεχνητή αναπαραγωγή και την εκτροφή των πλέον σημαντικών θηραμάτων.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Επιλύει οποιοδήποτε πρόβλημα έχει σχέση με την οργάνωση και λειτουργία των εκτροφείων καθώς και με την βιολογία αναπαραγωγής.
  • Εφαρμόζει στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησε πάνω στην τεχνητή αναπαραγωγή και εκτροφή των θηραμάτων, ώστε να συμβάλει στην προστασία και την ανάπτυξη της θηραματοπανίδας.
  • Ασχοληθεί επαγγελματικά (ιδιωτικό τομέα) με την τεχνητή εκτροφή πτερωτών ή τριχωτών θηραμάτων
  • Ασχοληθεί με την σύνταξη σχετικών Μελετών ή Προγραμμάτων
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 60%
  2. Εργαστήρια 20%
  3. Ασκήσεις Εφαρμογής 20%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Χρήση e-Media, e-Quiz/e-Test, και προβολή σχετικών CD ή DVD, με παράλληλη διαλογική συζήτηση κατά περίπτωση, για καλλίτερη εμπέδωση του μαθήματος.

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Ναι (κατά περίπτωση Τεστ)
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγικές έννοιες και η σημασία της εκτροφής των θηραμάτων.
2 Οργανωτική των εκτροφείων - Θεωρία κοστολόγησης παραγωγής.
3 Βιολογία αναπαραγωγής.
4 Εγκαταστάσεις κλωβοί αναπαραγωγής και εκτροφής.
5 Θερμομητέρες, Κλωβοστοιχίες νεοσσών 1ης ανάπτυξης.
6 Ειδική εκτροφή τριχωτών θηραμάτων.
7 Εκτροφή λαγού.
8 Εκτροφή ελαφιού, ζαρκαδιού
9 Ειδική εκτροφή πτερωτών θηραμάτων.
10 Εκτροφή φασιανού.
11 Εκτροφή νησιώτικής πέρδικας.
12 Θεωρία επίλυσης προβλημάτων περί γινιμότητας, επωαστικότητας, εκκολαπτικότητας, και βιοσημότητας νεοσσών, που αφορούν άμεσα τον υπολογισμό της παραγωγή.
13 Εφαρμογές στη σύνταξη σχετικών μελετών.


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Προβολή με παράλληλη συζήτηση για τις βασικές κτιριακές υποδομές .
2 Προβολή με παράλληλη συζήτηση για τον βασικό εξοπλισμό (επωαστικές, εκκολαπτικές μηχανές, ωοσκόπιο) και τις λειτουργίες αυτών.
3 Κλωβοί ανάπτυξης μικρών θηλαστικών.
4 Θερμομητέρες
5 Κλωβοστοιχίες νεοσσών.
6 Προβολή με παράλληλη διαλογική συζήτηση για επωαστικές, και λειτουργίες αυτών.
7 Προβολή με παράλληλη διαλογική συζήτηση για εκκολαπτικές μηχανές, και λειτουργίες αυτών.
8 Προβολή με παράλληλη διαλογική συζήτηση για το ωοσκόπιο και τη λειτουργία του.
9 Προβολή με παράλληλη συζήτηση για τους κλωβούς 1ης και 2ης ανάπτυξης νεοσσών.
10 Σχεδιασμός και οργάνωση εκτροφείου.
11 Σχεδιασμός και οργάνωση εκτροφείου.
12 Ασκήσεις περί γονιμότητας εκκολαπτικότητας και βιοσημότητας νεοσσών
13 Ασκήσεις περί του κόστους εκτροφής- παραγωγής των κυριότερων εκτρεφόμενων θηραμάτων

8. Συγγράμματα
  • Εκτροφή Θηραματικών ειδών Ν.Κ.Παπαγεωργίου
  • Ζωολογία ολοκληρωμένες αρχές Μ. Αποστολοπούλου

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3