Επενδύσεις και Ανάπτυξη Δασικών Πόρων

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Γαρύφαλλος Αραμπατζής, Επίκουρος Καθηγητής

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Βασικές έννοιες, αρχές και μέσα χρηματοδότησης. Δημόσιες δαπάνες και δασικοί πόροι. Χρηματοδοτήσεις, επενδύσεις στη Δασοπονία και στο περιβάλλον. Επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδια και μέθοδοι αξιολόγησης τους. Χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τεχνικές αξιολόγησης και συμβολή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κανονισμών και πρωτοβουλιών στην ανάπτυξη των δασικών πόρων, της δασοπονίας και του περιβάλλοντος. Ευρωπαϊκή Ένωση και ιεράρχηση επενδύσεων για αξιοποίηση, ανάδειξη και ανάπτυξη των δασικών πόρων και του περιβάλλοντος. Ταξινόμηση των δασικών πόρων. Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις από τη χρήση των φυσικών και δασικών πόρων. Χωροταξία και ανάπτυξη των δασικών πόρων. Σχεδιασμός, ανάλυση, διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών έργων, έργων προστασίας του περιβάλλοντος και προγραμμάτων ανάπτυξης. Επενδύσεις, δασικοί πόροι και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου με ιδιαίτερη έμφαση στις μειονεκτικές και ορεινές περιοχές. Στρατηγικές ανάπτυξης φυσικών και δασικών πόρων. Ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

2. Σκοπός μαθήματος

Η εξοικείωση και ο εφοδιασμός των φοιτητών με τις βασικές έννοιες των επενδύσεων και τις τεχνικές της αξιολόγησης τους, καθώς και την αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων που αφορούν τους δασικούς πόρους.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν τις έννοιες της επένδυσης, της αξιολόγησης των επενδύσεων, των έργων και των αναπτυξιακών προγραμμάτων
  • Καταρτίζουν επενδυτικά σχέδια που αφορούν την αξιοποίηση των δασικών πόρων
  • Εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της αξιολόγησης σε αυτά και αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα της αξιολόγησης.
  • Εντοπίζουν τα καίρια στοιχεία ενός έργου αξιολόγησης και επιλέγουν την καταλληλότερη μεθοδολογία
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 60%
  2. Εργαστήρια και Ασκήσεις Εφαρμογής 40%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class, Χρήση e-Media, e-Quiz/e-Test, Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι (Προαιρετικά)
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή – Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Βασικές έννοιες, δημόσιες δαπάνες και δασικοί πόροι, επενδύσεις στη δασοπονία και το περιβάλλον
2 Τα όρια της αγοράς και οι παρεμβάσεις του κράτους Αποτελεσματικότητα και ευημερία
3 Επενδυτικά σχέδια και μέθοδοι αξιολόγησης.
4 Επενδυτικά σχέδια και μέθοδοι αξιολόγησης.
5 Κίνδυνος και αβεβαιότητα. Κοινωνικό προεξοφλητικό επιτόκιο.
6 Τεχνικές αξιολόγησης και συμβολή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κανονισμών και πρωτοβουλιών στην ανάπτυξη των δασικών πόρων, της δασοπονίας και του περιβάλλοντος.
7 Ταξινόμηση των δασικών πόρων. Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις από τη χρήση των φυσικών και δασικών πόρων.
8 Σχεδιασμός, ανάλυση, διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών έργων, έργων προστασίας του περιβάλλοντος και προγραμμάτων ανάπτυξης.
9 Επενδύσεις, δασικοί πόροι και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου.
10 Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
11 Χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12 Στρατηγικές ανάπτυξης φυσικών και δασικών πόρων.
13 Σύγχρονες κατευθύνσεις στην ελληνική και διεθνή πραγματικότητα.


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Επενδυτικά κριτήρια ανεξάρτητων έργων.
2 Επενδυτικά κριτήρια ανεξάρτητων έργων.
3 Ανάλυση κόστους – οφέλους.
4 Ανάλυση κόστους – οφέλους.
5 Κίνδυνος και αβεβαιότητα.
6 Σύνταξη και αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου.
7 Σύνταξη και αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου.
8 Σύνταξη αναπτυξιακού σχεδίου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Έμφαση στον πρωτογενή τομέα, τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον.
9 Σύνταξη στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδίου δασοπονίας. Μελέτη στρατηγικής.
10 Κριτήρια ιεράρχησης επενδύσεων και πόρων.
11 Πολυκριτήριες μέθοδοι.
12 Μελέτες περίπτωσης από κλάδους της δασοπονίας.
13 Μελέτες περίπτωσης από κλάδους της δασοπονίας.

8. Συγγράμματα
  • Γ. Μέργος, Κοινωνικο-οικονοµική Αξιολόγηση Επενδύσεων και Πολιτικών, Εκδόσεις Γ. Μπένου, 2006
  • Κ. Αραβώσης, Κατάρτιση και Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων και Προγραμμάτων, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2003
  • Σημειώσεις του διδάσκοντα

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5