Εφαρμοσμένη Δασική Διαχειριστική

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Σπυρίδων Γαλατσίδας - Γαρύφαλλος Αραμπατζής

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Για να γνωρίσω της μεθόδους που εφαρμόζονται σήμερα στη διαχείριση των διαφόρων μορφών δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας.

1. Περιγραφή

Ανασκόπηση των κυριότερων διαχειριστικών μεθόδων. Ιδιομορφίες των ελληνικών δασών. Διαχείριση δασών ξυλοπαραγωγής, ρητινευόμενων δασών, δασών αναψυχής, εθνικών δρυμών και προστατευόμενων περιοχών, δασών πολλαπλών σκοπών. Διαχείριση άλλων ειδικών μορφών δάσους ή εκτάσεων.

2. Σκοπός μαθήματος

Γνώση των ιδιαιτεροτήτων των ελληνικών δασών και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου διαχείρισης κατά περίπτωση. Εξειδίκευση των μεθόδων διαχείρισης ανάλογα με το σκοπό (λειτουργία) που καλείται να επιτελέσει πρωταρχικά το δασικό οικοσύστημα.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Αποφασίζουν για τη μέθοδο διαχείρισης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των δασικών οικοσυστημάτων
  • Εξειδικεύουν την τεχνική ανάλυσης πληροφοριών ανάλογα με την πρωταρχική λειτουργία του δασικού οικοσυστήματος
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 60%
  2. Άσκησεις εφαρμογής 40%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Παρουσιάσεις μέσω PowerPoint, επίλυση ασκήσεων με υπολογιστικά φύλλα (Excel).

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή – Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Ανασκόπηση των κυριότερων διαχειριστικών μεθόδων
2 Ιδιομορφίες των ελληνικών δασών.
3 Διαχείριση πρεμνοφυών δασών
4 Διαχείριση υψηλών ομηλίκων δασών
5 Διαχείριση κηπευτών δασών
6 Διαχείριση διφυών δασών
7 Αναγωγή, μετατροπή δασών
8 Διαχείριση ρητινευόμενων δασών
9 Διαχείριση δασών αναψυχής και αισθητικών δασών
10 Διαχείριση Εθνικών Δρυμών
11 Διαχείριση προστατευομένων περιοχών
12 Διαχείριση δασών πολλαπλών σκοπών
13 Διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1
2
3
4 Ανάλυση πραγματικών καταστάσεων διαχείρισης πρεμνοφυών δασών
5 Ανάλυση πραγματικών καταστάσεων διαχείρισης υψηλών ομηλίκων δασών
6 Ανάλυση πραγματικών καταστάσεων διαχείρισης υψηλών ομηλίκων δασών
7 Ανάλυση πραγματικών καταστάσεων διαχείρισης κηπευτών δασών
8 Ανάλυση πραγματικών καταστάσεων διαχείρισης διφυών δασών
9 Ανάλυση πραγματικών καταστάσεων αναγωγής δασών
10 Ανάλυση πραγματικών καταστάσεων διαχείρισης ρητινευόμενων δασών
11 Ανάλυση πραγματικών καταστάσεων διαχείρισης δασών αναψυχής και αισθητικών δασών
12 Ανάλυση πραγματικών καταστάσεων διαχείρισης Εθνικών Δρυμών
13 Ανάλυση πραγματικών καταστάσεων διαχείρισης προστατευομένων περιοχών

8. Συγγράμματα
  • Αστέρης Κ. 1991. Δασική Διαχειριστική - Τόμος Β'. Α.Π.Θ. - Υπηρεσία Δημοσιευμάτων. Θεσσαλονίκη.
  • Ελευθεριάδης Ν. 2003. Διαχείριση Φυσικών Χερσαίων Οικοσυστημάτων - Διδακτικό Βοήθημα. Εκδόσεις Art of Text. Θεσσαλονίκη.
  • Γκατζογιάννης Στ. 1999. Σχέδιο προδιαγραφών εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης δασών / δασικών οικοσυστημάτων. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Θεσσαλονίκη.

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3