Εφαρμοσμένη Δασοκομία

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Ηλίας Μήλιος

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Συσταδογνωσία, φυσική αναγέννηση του δάσους, τεχνικές ίδρυσης συστάδων, καλλιέργεια δάσους (βασικές αρχές, καλλιεργητικά μέτρα, καλλιέργεια νεοφυτειών, πυκνοφυτειών, κορμιδίων και κορμών, κηπευτού δάσους και δευτερεύουσας συστάδας, κλαδεύσεις)

2. Σκοπός μαθήματος

Κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα: Συσταδογνωσίας, Δασοπονικών και διαχειριστικών μορφών δάσους, φυσικής και μη αναγέννησης του δάσους (μέθοδοι φυσικής αναγέννησης),καλλιέργειας των συστάδων του δάσους, χειρισμού των δασικών οικοσυστημάτων, σχεδίασης της καλλιέργειας και οργάνωσης των καλλιεργητικών εργασιών

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Να αναγνωρίζουν διαφορετικές δασοπονικές και διαχειριστικές μορφές δάσους.
  • Να εφαρμόζουν μεθόδους φυσικής αναγέννησης.
  • Να καλλιεργούν δασικές συστάδες, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης δασοπονική, διαχειριστική μορφή της συστάδας ή του αθροίσματος.
  • Να χειρίζονται γενικότερα δασικά οικοσυστήματα.
  • Να σχεδιάζουν την καλλιέργεια συστάδων και να οργανώνουν τις καλλιεργητικές εργασίες.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις - Ασκήσεις 60%
  2. Εργαστήρια 5%
  3. Ασκήσεις Εφαρμογής 35% (Οι ασκήσεις εφαρμογής είναι το μεγαλύτερο μέρος της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στην ενότητα Δασοκομία, που γίνεται το καλοκαίρι, σε δασικό οικοσύστημα)
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Power Point

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Υποχρεωτικές Ασκήσεις Εφαρμογής: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγή στη Δασοκομία, Συσταδογνωσία
2 Δομή και Αναγέννηση Φυσικών Δασών
3 Δασοπονικές Μορφές και Φυσική Αναγέννηση σε Δάση που Διαχειρίζονται Οικονομικά, Διαχειριστικές και Δασοπονικές μορφές Συστάδων
4 Δασοπονικές Μορφές στο Σπερμοφυές Δάσος
5 Δασοπονικές Μορφές στο Σπερμοφυές Δάσος, Τεχνική της Φυσικής Αναγέννησης
6 Μέθοδοι Φυσικής Αναγέννησης, Ειδικές Μορφές του Σπερμοφυούς Δάσους
7 Δασοπονικές Μορφές και Αναγέννηση Πρεμνοφυών Συστάδων, Αναγωγή Πρεμνοφυών Δασών
8 Αναγωγή Πρεμνοφυών Δασών, Δασοπονικές Μορφές και Αναγέννηση Διφυών Συστάδων
9 Εισαγωγή στη Καλλιέργεια Δάσους
10 Ποιοτικά Γνωρίσματα και Σφάλματα των Δέντρων
11 Καλλιεργητικές Επεμβάσεις
12 Καλλιεργητικές Επεμβάσεις
13 Καλλιεργητικές Επεμβάσεις, Σχεδίαση της Καλλιέργειας, Οργάνωση των Καλλιεργητικών Εργασιών.


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Συγκόμωση συστάδων, Βαθμός εδαφοκάλυψης
2 Προφίλ Βλάστησης
3 Προφίλ Βλάστησης
4 Προφίλ Βλάστησης
5 Προφίλ Βλάστησης

8. Συγγράμματα
  • Εφαρμοσμένη Δασοκομική 1990. Σπ. Ντάφης, Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη. σελ. 258

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 4
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 5