Ιχθυοκαλλιέργεια

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Ευστάθιος Παν. Τσαχαλίδης, Αν. Καθηγητής

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος της Ιχθυοπονίας γλυκέων υδάτων και έχει μεγάλη σημασία για την ολοκληρωμένη κατάρτιση του φοιτητή για την Διαχείριση των ορεινών ρευμάτων και την προστασία της ιχθυοπανίδας. Απόκτηση γνώσεων για την σύνταξη σχετικών μελετών.

1. Περιγραφή

Βασικές έννοιες περί ιχθυοκαλλιέργειας. Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση Ιχθυοτροφείου γλυκού νερού. Στελέχωση -εξοπλισμός Ιχθυοτροφείου (κτιριακές εγκαταστάσεις, δεξαμενές εκτροφής, μηχανικός εξοπλισμός κ.ά). Εκκολαπτήριο και δεξαμενές εκκόλαψης. Βιολογία των κυριότερων ψαριών γλυκού νερού που χρησιμοποιούνται για εκτροφή. Ειδική τεχνητή αναπαραγωγή και εκτροφή των ειδών πέστροφας, κυπρίνου, χελιού. Μέτρα υγιεινής ιχθυοτροφείου και προστασίας ψαριών.

2. Σκοπός μαθήματος

Εξοικείωση του φοιτητή με την οργάνωση και λειτουργία των εκτροφείων ψαριών για τον εμπλουτισμό (ιχθύωση) και αξιοποίηση των ορεινών ρευμάτων. Η απόκτηση γνώσεων για την σύνταξη μελετών σχετικά με την τεχνητή αναπαραγωγή και την εκτροφή των πλέον σημαντικών ψαριών γλυκού νερού.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Επιλύει οποιοδήποτε πρόβλημα έχει σχέση με την οργάνωση και λειτουργία των εκτροφείων καθώς και με την βιολογία αναπαραγωγής.
  • Εφαρμόζει στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησε πάνω στην τεχνητή αναπαραγωγή και εκτροφή των ψαριών, ώστε να συμβάλει στην προστασία και την ανάπτυξη της ιχθυοπανίδας.
  • Ασχοληθεί επαγγελματικά (ιδιωτικό τομέα) με την τεχνητή εκτροφή ψαριών.
  • Ασχοληθεί με την σύνταξη σχετικών Μελετών ή Προγραμμάτων.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 60%
  2. Εργαστήρια 20%
  3. Ασκήσεις Εφαρμογής 20%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Χρήση e-Media, e-Quiz/e-Test, και προβολή σχετικών CD ή DVD, με παράλληλη διαλογική συζήτηση κατά περίπτωση, για καλλίτερη εμπέδωση του μαθήματος.

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Ναι (κατά περίπτωση Τεστ)
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγικές έννοιες και η σημασία της εκτροφής ψαριών γλυκού νερού.
2 Οργανωτική των εκτροφείων.
3 Βιολογία τεχνητής αναπαραγωγής.
4 Οργάνωση εκκολαπτήριου αυγών ψαριών.
5 Εγκαταστάσεις και δεξαμενές αναπαραγωγής και εκτροφής.
6 Εκκολαπτικότητα και βιωσιμότητα γόνου.
7 Γόνος και σιτηρέσιο.
8 Ειδική εκτροφή πέστροφας.
9 Ειδική εκτροφή κυπρίνου.
10 Ειδική εκτροφή χελιού.
11 Σχέδιο κατάρτισης σχετικών μελετών.
12 Σχέδιο κατάρτισης σχετικών μελετών.
13 Κοστολόγηση εκτροφής.


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Προβολή και παράλληλη συζήτηση για την αξιοποίηση ορεινών ρευμάτων
2 Ανάλυση βασικού εξοπλισμού.
3 Δεξαμενές εκτροφής και λειτουργίες αυτών.
4 Οργάνωση εκκολαπτήριου και δεξαμενών εκκόλαψης.
5 Ασκήσεις περί γονιμότητας αυγών και βιωσιμότητας γόνου.
6 Ανάπτυξη ειδικής εκτροφής πέστροφας.
7 Ανάπτυξη ειδικής εκτροφής πέστροφας.
8 Ανάπτυξη ειδικής εκτροφής κυπρίνου.
9 Ανάπτυξη ειδικής εκτροφής χελιού.
10 Εφαρμογές σε μελέτες ίδρυσης σχετικών εκτροφείων.
11 Εφαρμογές σε μελέτες ίδρυσης σχετικών εκτροφείων.
12 Ασκήσεις περί του κόστους εκτροφής των κυριότερων εκτρεφόμενων ψαριών.
13 Ασκήσεις περί του κόστους εκτροφής των κυριότερων εκτρεφόμενων ψαριών.

8. Συγγράμματα
  • Εκτροφή κυπρίνου και χελιού, Ν.Κ.Παπαγεωργίου
  • Εκτροφή πέστροφας, Ν.Κ.Παπαγεωργίου
  • Εκτροφή πέστροφας (Σημειώσεις), Ε.Τ.Τσαχαλίδης

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3