Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Ευστάθιος Παν. Τσαχαλίδης, Αν. Καθηγητής

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Ανάπτυξη βασικών εννοιών περί της Ιχθυοπονίας γλυκέων υδάτων. Σημασία και αξία του μαθήματος για την δασική αναψυχή. Φυσικές και χημικές ιδιότητες των ρεόντων υδάτων. Γεωγραφική κατανομή και μετανάστευση των ψαριών. Τροφή και τροφική συμπεριφορά. Μέσα και τρόποι σύλληψης ψαριών. Μέθοδοι εκτίμησης πληθυσμού. Εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά των ψαριών. Συστηματική κατάταξη των ψαριών με βάση τα εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά. Περιγραφή και βιολογία των σημαντικότερων ψαριών, που απαντώνται στα ποτάμια της χώρα μας (μορφολογία, ενδιαιτήματα, διαιτολόγιο, τροφική συμπεριφορά, αναπαραγωγή). Βελτίωση υδάτινων ενδιαιτημάτων. Κατάρτιση διαχειριστικού σχεδίου ορεινών ρεόντων υδάτων.

2. Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της ιχθυοπονίας. H κατανόηση από τους σπουδαστές της αξίας του μαθήματος για την αξιοποίηση των ρεόντων υδάτων και την συμβολή τους στην δασική αναψυχή. Επιπλέον με τα εργαστηριακά μαθήματα ο φοιτητής γίνεται ικανός (εξοικειώνεται) να αναγνωρίζει τα διάφορα είδη ψαριών με βάση τα εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και να ταξινομεί αυτά σύμφωνα με το επικρατούν διεθνές σύστημα ταξινόμησης.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Επιλύει τυχόν διαφορές που θα προκύψουν στην πράξη για επιτρεπόμενα και μη επιτρεπόμενα είδη ψαριών.
  • Γνωρίζει τις βιολογικές απαιτήσεις των σημαντικότερων ειδών για ορθολογικότερη διαχείριση των ορεινών ρεόντων υδάτων.
  • Εφαρμόζει με βάση τις βιολογικές και οικολογικές γνώσεις που απέκτησε, πρακτικές και μέτρα που θα συμβάλλουν στην προστασία και ανάπτυξη των ψαριών.
  • Είναι ικανός να συντάσσει σχετικές μελέτες.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 50%
  2. Εργαστήρια 40%
  3. Ασκήσεις Εφαρμογής 10%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Χρήση e-Media, e-Quiz/e-Test, και προβολή σχετικών CD ή DVD, με παράλληλη διαλογική συζήτηση κατά περίπτωση, για καλλίτερη εμπέδωση του μαθήματος.

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Ναι (περιστασιακό Τεστ)
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Ανάπτυξη βασικών εννοιών περί της Ιχθυοπονίας γλυκέων υδάτων.
2 Σημασία και αξία του μαθήματος για την δασική αναψυχή.
3 Φυσικές και χημικές ιδιότητες των ρεόντων υδάτων.
4 Φυσικές και χημικές ιδιότητες των ρεόντων υδάτων.
5 Γεωγραφική κατανομή και μετανάστευση των ψαριών.
6 Διαιτολόγιο και τροφική συμπεριφορά.
7 Μέσα και τρόποι σύλληψης ψαριών.
8 Μέθοδοι εκτίμησης πληθυσμού.
9 Εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά των ψαριών. Συστηματική κατάταξη των ψαριών με βάση τα εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά.
10 Περιγραφή και βιολογία των ψαριών που απαντώνται στα ποτάμια της χώρα μας (μορφολογία, ενδιαιτήματα, διαιτολόγιο, τροφική συμπεριφορά, αναπαραγωγή, καθεστώς προστασίας).
11 Περιγραφή και βιολογία των ψαριών που απαντώνται στα ποτάμια της χώρα μας (μορφολογία, ενδιαιτήματα, διαιτολόγιο, τροφική συμπεριφορά, αναπαραγωγή, καθεστώς προστασίας).
12 Περιγραφή και βιολογία των ψαριών που απαντώνται στα ποτάμια της χώρα μας (μορφολογία, ενδιαιτήματα, διαιτολόγιο, τροφική συμπεριφορά, αναπαραγωγή, καθεστώς προστασίας).
13 Περιγραφή και βιολογία των ψαριών που απαντώνται στα ποτάμια της χώρα μας (μορφολογία, ενδιαιτήματα, διαιτολόγιο, τροφική συμπεριφορά, αναπαραγωγή, καθεστώς προστασίας).


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Σημασία και αξία των ορεινών ρευμάτων για την δασική αναψυχή.
2 Ανάπτυξη της γεωγραφικής κατανομής και μετανάστευσης των ψαριών.
3 Μέσα και τρόποι σύλληψης ψαριών.
4 Ασκήσεις εκτίμησης πληθυσμού ψαριών.
5 Μορφολογία ψαριών.
6 Ανατομία ψαριών.
7 Αναγνώριση ψαριών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (Cipriniformes)- Διαφορές -Συστηματική κατάταξη.
8 Αναγνώριση ψαριών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (Perciformes)- Διαφορές - Συστηματική κατάταξη.
9 Αναγνώριση ψαριών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (Salmoniformes) - Διαφορές - Συστηματική κατάταξη.
10 Κατάρτιση διαχειριστικού σχεδίου ορεινών ρεόντων υδάτων.
11 Κατάρτιση διαχειριστικού σχεδίου ορεινών ρεόντων υδάτων.
12 Τρόποι βελτίωσης υδάτινων ενδιαιτημάτων.
13 Τρόποι βελτίωσης υδάτινων ενδιαιτημάτων.

8. Συγγράμματα
  • Ιχθυολογία Χ. Νεοφύτου
  • Ζωολογία ολοκληρωμένες αρχές Μ. Αποστολοπούλου

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5