Λιβαδικά Φυτά

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Κυριαζόπουλος Απόστολος

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

1. Περιγραφή

Βοτανικά, οικολογικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των κυριότερων λιβαδικών ειδών.

2. Σκοπός μαθήματος

Το μάθημα «Λιβαδικά φυτά» αποτελεί την πρώτη επαφή των σπουδαστών με το αντικείμενο της Λιβαδοπονίας. Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια του λιβαδικού οικοσυστήματος καθώς να ενημερωθούν για τα σπουδαιότερα ποώδη λιβαδικά φυτικά είδη δίνοντας έμφαση στις χρήσεις τους.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • αναγνωρίζουν τα σπουδαιότερα αγρωστώδη και ψυχανθή φυτικά είδη που υπάρχουν στα λιβαδικά οικοσυστήματα.
  • γνωρίζουν την οικονομική σημασία των φυτικών αυτών ειδών.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 67%
  2. Εργαστήρια 33%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Όχι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγή. Τι είναι Λιβάδι. Ξυλώδη και ποώδη φυτά στα λιβάδια
2 Οικολογικές ζώνες. Κύριες χρήσεις λιβαδικών φυτών
3 Οικογένεια Gramineae (Αγρωστώδη) Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα. Μορφολογικά χαρακτηριστικά.
4 Τα σημαντικότερα αγρωστώδη (1/5)
5 Τα σημαντικότερα αγρωστώδη (2/5)
6 Τα σημαντικότερα αγρωστώδη (3/5)
7 Τα σημαντικότερα αγρωστώδη (4/5)
8 Τα σημαντικότερα αγρωστώδη (5/5)
9 Οικογένεια Leguminoseae (Ψυχανθή) Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα Μορφολογικά χαρακτηριστικά
10 Τα σημαντικότερα ψυχανθή (1/2)
11 Τα σημαντικότερα ψυχανθή (2/2)
12 Χρήση λιβαδικών φυτών σε χλοοτάπητες και σε αποκαταστάσεις διαταραγμένων εκτάσεων. Εναλλακτικές χρήσεις λιβαδικών φυτών.
13 Βιοποικιλότητα στα λιβαδικά οικοσυστήματα

8. Συγγράμματα
  • Κούκουρας Θ. και Κούκουρα Ζ., 2006. Βιογεωγραφία. Εισαγωγική προσέγγιση δια μέσου της βιοποικιλότητας των λιβαδικών οικοσυστημάτων. University studio press. Θεσσαλονίκη
  • Κούκουρα Ζ., 2003. Τα σπουδαιότερα λιβαδικά φυτά της Ελλάδας. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3